АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ірина Миколаївна Бобух

Анотація


Бобух І. М. Амортизаційна політика в Україні: сучасний стан і перспективні напрями трансформації.

 

Виявлено суперечності законодавчої регламентації амортизації основних засобів в Україні. Встановлено особливості вітчизняних тенденцій трансформацій валового і чистого нагромадження, вартісних обсягів запасів, споживання основного капіталу, заощадження, рівня зносу й обсягів амортизації основних засобів. Запропоновано шляхи удосконалення реалізації амортизаційної політики в Україні.

 

Bobukh I. The amortization policy in Ukraine: the current status and future directions of transformation.

 


Inconsistencies of legislative regulation of fixed assets amortization in Ukraine are detected. The peculiarities of national trends of the transformation of fixed capital gross and net storage, cost of stocks, consumption, savings, levels of depreciation and amortization of fixed assets are determined. The ways of improvement of amortization policy in Ukraine are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Доступний з : http://zakon1.rada.gov/ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17>.

Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (із змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov/ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00>.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (із змінами) [Електронний ресурс] / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99>.

Національні рахунки України за 2011 р. : статистичний збірник / Держкомстат України. – К., 2013. – 172 с.

National Accounts at a Glance 2013. – OECD Publishing, 2013. – Access mode : http://dx.doi.org/10.1787/na_glance-2013-26-en>.

Національні заощадження та економічне зростання / За ред. Б. Є. Кваснюка. – К. : МП Леся, 2000. – 302 с.

Пропозиції Президента України до Закону України «Про амортизацію», прийнятого Верховною Радою України 02.12.1997 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://www.gska2.rada/ gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=1796 &pf35401=15183>.

Найденов Г. Н. Воспроизводство и использование основного капитала в промышенности США. – Экономика, 1964. – 100 c.

Обновление основного капитала в США : Монография ; Пер. с англ. : О. А. Елекоев, О. В. Дмитриева, С. А. Смирнова / Общ. ред., вступительная статья и послесловие Ю. В. Куренкова. – М. : Прогресс, 1977. – 344 с.

Постанова КМУ № 523 від 16.05.1996 р. “Про проведення індексацій балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996–1997 рр..” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/523-96-%D0%BF>.

Указ Президента України № 576/96 від 18.06.1996 р. “Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/576/96>.

Постанова КМУ № 1075 від 6.09.1996 р. “Про затвердження Положення про порядоквизначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1075-96- %D0%BF>.

Постанова КМУ № 1568 від 28.12.1996 р. “Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. № 1075 “Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1568-96- %D0%BF>.

Постанова КМУ № 617 від 11.05.2006 р. “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4/ rada.gov.ua/laws/show/617-2006-%D0%BF>.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами) № 334/94-ВР від 28.12.1994 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0>.

Закон України № 349-ІV від 24.12.2002 р. “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada/ gov.ua/laws/show/349-15>.

Закон України № 694-VI від 18.12.2008 р. “Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada/ gov.ua/laws/show/694-17>.

System of National Accounts 2008 / EC, IMF, OECD, UN, WB. – New York : United Nations, 2009. – 662 p.

Капіталізація економіки України : Наукова доповідь / В. М. Геєць, А. А. Гриценко, О. І. Барановський та ін. ; За ред. В. М. Гейця, А. А. Гриценка. – К. : Інститут економіки та прогнозування, 2007. – 218 c.

Шинкарук Л. В. Нагромадження основного капіталу : теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні. – К. : Україна, 2006. – 375 с.

Шинкарук Л. В. Проблема амортизації основного капіталу // Стратегія регіонального розвитку : методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації : Матеріали ХV Міжнародної наук.-практ. конф. – Чернівці : Рута, 2004. – С. 364–367.

Болховитинова Е. Ю. Накопление основных фондов Украины (итоги и перспективы) / Отв. ред. А. Ф. Ревенко. – К. : Наукова думка, 1993. – 152 с.

Статистичний щорічник України за 2011 р. / Державна служба статистики України. – К. : ТОВ “Август Трейд”. – 2012. – 559 с.

Основні засоби України за 2000– 2010 рр. : Стат. збірник / Відп. за вип. М. М. Собко. – Держкомстат України. – К., 2012. – 292 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.