ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Тетяна Георгіївна Затонацька

Анотація


Затонацька Т. З. Формування фіскального простору інвестиційної діяльності в Україні.

 

Обґрунтовано методологію дослідження інструментарію фіскального регулювання. Запропоновано селективний підхід до вибору фіскальних інструментів регулювання інвестиційної діяльності різних економічних агентів. Введено в науковий обіг поняття “фіскальний простір інвестиційної діяльності” та надані рекомендації для створення фіскального простору інвестиційної діяльності в Україні.

 

Zatonatska T. Credit fiscal space for investment in Ukraine.


The methodology of the research of fiscal adjustment tools is grounded. The selective approach to the choice of fiscal instruments for regulating investment activities of different economic agents is proposed. The term of “fiscal space for investment” into scientific use is introduced. Some recommendations for creating fiscal space for investment in Ukraine are given.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2013 р. : щорічне послання Президента України до Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. president.gov.ua/docs/poslannia2013.pdf.

Goldberg D. Tax subsidies : one time vs. periodic. an economic analysis of the tax policy alternatives // 49 tax law review, 1994. – P. 305–347

Surrey S. Pathways to tax reform : the concept of tax expenditures. – Harvard University Press, 1973. – 418 р.

Heller P. Understanding fiscal space // IMF Policy Discussion Paper. – 2005. – № 05/4. – 19 p.

Heller P. Back to basics – Fiscal space : What it is and how to get it // Finance and development. – 2005. – Vol. 42. – № 2. – P. 2–5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/ external/pubs/ft/fandd/2005/06/basics.htm.

Налогово-бюджетная политика и экономический рост : Уроки для Восточной Европы и Центральной Азии / Ш. Грей, Т. Лейн, А. Варудакис. – Washington : The World Bank, 2007. – 413 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/ Resources/2585981182779443519/Fiscal_Policy_ and_Economic_Growth_rus_ 090507.pdf.

Буря в кінці другого десятиліття перехідного періоду / П. Мітра, М. Cеловський, Х. Сальдуенто // Публікація світового банку. – 2009.

Єфименко Т. І. Фіскальний простір антикризового регулювання : Моногр.– К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 226 с.

Затонацька Т. Г. Вплив податково-бюджетних інструментів на соціально-економічний розвиток країни // Продуктивні сили і регіональна економіка : Зб. наук. пр. : у 2 ч. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1. – С. 109–119.

Затонацька Т. Г. Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні : Моногр. – К. : Задруга, 2012. – 308 с.

Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць : Закон України від 06.09.2012 № 5205-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/5205-17.

Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік : Постанова Верховної Ради України від 22.05.2012 № 4824-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4824-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019