ПРІОРИТЕТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВИ

Богдан Степанович Малиняк

Анотація


Малиняк Б. С. Пріоритети удосконалення соціальних видатків бюджету.

 

Досліджено сутність соціальних видатків бюджету. Проаналізовано динаміку і структуру бюджетних видатків соціального призначення в Україні та в країнах Європейського Союзу. Запропоновано напрямки удосконалення видатків бюджету соціального призначення відповідно до інтересів суспільства і властивостей національної економіки.

 

Malynjak B. Priorities of improvement of state social charges.

 


The essence of social charges is investigated. Dynamics and structure of budgetary charges of the social setting are analysed in Ukraine and the countries of European Union. The directions of improvement the budgetary charges of the social setting are offered in accordance with interests of society.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Словник іншомовних слів / Уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наукова думка, 2000. – 680 с.

Академічний тлумачний словник (1970— 1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/socialjnyj.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с. 4. Фінанси : Підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, О. П. Кириденко ; За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с. 5. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Пономаренко Е. В., Исаев В. А. Экономика и финансы общественного сектора (основы теории эффективности государства). – М. : Инфра – М, 2007. – 472 с.

Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки. Бюлетень Рахункової палати України. – К. : Рахункова палата України, 2010. – 29 с.

СБУ запропонувала вивести “з тіні” закупівлі держпідприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/ ECONOMICS/sbu-zaproponuvala-vivesti-z-tinizakupivli-derzhpidpriyemstv-124757_.html.

Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка : феноменологія взаємодії та розвитку. – К., 2009. – 864 с.

Проект Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.kmu.gov.ua/kmu/ control/uk/publish/article?art_id=246581344.

“Щодо пріоритетів реформування системи державних фінансів України в середньостроковій перспективі”. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.niss.gov.ua/articles/1439.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019