БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Зоряна Миколаївна Лободіна

Анотація


Лободіна З. М. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні.

 

Обґрунтовано теоретичні засади та проведено моніторинг бюджетного забезпечення соціальної сфери. Виявлено основні проблеми та перспективи подолання соціального відторгнення від отримання медичних, освітніх, культурних та інших суспільних послуг в контексті забезпечення людського розвитку та побудови соціально-орієнтованої економіки.

 

Lobodina Z. Budget support of social sphere in conditions of construction of socially oriented economy in Ukraine.


Theoretical foundations of budget support of social sphere are grounded. Monitoring of budget support of social sphere are performed. The main problems and prospects of overcoming social exclusion from a medical, educational, cultural and other social services in the context of human development and of socially oriented economy are founded out.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Овчарова Н. В. Роль бюджетної політики в розвитку соціальної сфери // Економічні науки. – 2011. – Вип. 8 (29). – Ч. 3. – (Серія “Облік і фінанси”) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ en_oif/2011_8_3/52.pdf.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. № 2456 – VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/бюджетний%20кодекс.

Експрес-випуски Державного комітету статистики України “Валовий внутрішній продукт та валовий внутрішній доход України” за 2008–2012 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Звіти про виконання Державного та місцевих бюджетів України за 2009–2012 рр. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua.

Боголіб Т. М. Фінансування освіти за кордоном // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 132–139.

Мельник А. Ф., Длугопольський О. В. Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві : Монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 240 с.

Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України : Монографія. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 372 с.

Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 р. № 2801- XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Бюджетна система : Підручник / За наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбов. Літератури ; Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 871 с.

Трубіна М. В. Особливості правового регулювання фінансування фізичної культури і спорту в Україні // Фінансове право. – 2011. – № 2 (16). – С. 31–34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019