ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Галина Степанівна Лопушняк, Зоряна Миколаївна Лободіна, Степан Іванович Скибиляк

Анотація


Лопушняк Г. С., Лободіна З. М.,  Скибиляк С. І. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні.

 

Розглянуто теоретичні засади та правове регулювання формування доходів місцевих бюджетів. Проаналізовано діючу практику та виявлено основні проблеми планування і виконання місцевих бюджетів за доходами. Окреслено основні орієнтири зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів в Україні.

 

Lopushnjak H., Lobodina Z., Skybyljak S. Formation of local budgets in Ukraine.


Theoretical basis and regulation of the formation of local budgets are considered. The current practice is analysed and the main problems of planning and execution of local budgets revenues are identified. Basic guidelines to strengthen revenues of local budgets in Ukraine are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Савчук С. В. Теоретико-концептуальні засади визначення доходів бюджетів як об’єкта бюджетного планування // Наука й економіка. – 2012. – № 1(25). – С. 81–88.

Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/ 2456-17.

Дем’янишин В., Тулюлюк А. Проблеми сутності та складу видатків місцевих бюджетів // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 3(16). – С. 135–144.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка та ін. ; За ред. д-ра екон. наук І. О. Луніної. – К., 2010. – 310 с.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=44897.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Звіти про виконання Державного та місцевих бюджетів України за 2007–2012 рр. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua.

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : В 3 т. / За ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка. – К. : Фенікс, 2008.

Виконання доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів станом на 1.01.2013 року. Інформація Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ archive/main?cat_id=292741.

Довідка про виконання місцевих бюджетів за доходами станом на 1.01.2013 року (без урахування міжбюджетних трансфертів). Інформація Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/ article/180227.

Іваницька М. П. Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення // Матеріали загальноуніверситетської наукової конференції професорсько-викладацького складу “Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ” (Тернопіль, 10 квітня 2013 р.). – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 38–40.

Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2456-17.

Петраков Я. В. Еволюція парадигм використання неподаткових бюджетних доходів як інструменту мобілізації фінансових ресурсів до державного бюджету // Вісник ЧДТУ. – 2010. – № 43. – 280 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019