ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Вікторія Юріївна Трайтлі

Анотація


Трайтлі В. Ю. Вдосконалення методологічного та нормативно-правового забезпечення державних цільових програм в контексті зарубіжного досвіду.

 

Розглянуто програмно-цільовий метод на рівні державних програм. Проаналізовано вітчизняну і закордонну нормативно-законодавчу базу та методологію здійснення державних цільових програм. Визначено позитивні аспекти та недоліки вітчизняного законодавства, методології формування і реалізації державних цільових програм. Доведено необхідність модернізації нормативного і методологічного забезпечення державних ці- льових програм шляхом імплементації зарубіжного досвіду.

 

Traytli V. Improvement of the methodological and normative legal providing of the government special purpose programs in the context of foreign experience.

 


The program and target method is considered on the level of public programs. The standard legislative base and the methodology on development of target programs, on their introduction, implementation and effectiveness of Ukraine and the world are analysed. The positive moments and shortcomings of the domestic legislation and the methodology of this sphere are defined. The necessity of modernization of normative and methodological providing of the government special purpose programs is proved on the base of foreign experience.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, О. І. Амоша. – Т. 4. – К. : НДФІ, 2004. – 368 с.

Бугай Т. В., Галюта А. А. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі : зарубіжний досвід і можливості його використання в Україні // Вісник Національного університету державної податкової служби України. ЖДТУ. – 2011. – № 3 (57) Економічні науки. – С. 206–210.

Деревчук О. І. Зміст та особливості програмно-цільового методу бюджетного фінансування // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 129–135.

Державна казначейська служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua.

Державні фінанси, теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За ред. Ю. Немеца, Г. Райта. – К. : Основи, 2001. – 542 c.

Дослідження та матеріали Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/news/435/?lang=ua.

Задорожний В. П. Шляхи розвитку бюджетної політики держави // Економіка будівництва і міського господарства. – 2012 – № 3 (8). – С. 243–252.

Кизим М. О., Феденко Г. М. Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – C. 6–13.

Матеріли офіційного веб-сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.me.gov.ua/.

Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/.

Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу : Навчальний посібник / Під заг. ред. І. Ф. Щербини. – К., 2011. – 108 с.

Показники, що застосовуються для моніторингу результативності виконання проектів : Посібник для керівників проектів, підготовлений відділом оцінки операцій Світового банку. – К., 2009 [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/document/243708731/pmifi nal.doc.

Гринчук Н. М. Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевого бюджету : загальні засади // Лекція-презентація для Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації. – 2010. – 46 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// www.google.com.ua/.

Quicker, better, cheaper? : managing performance in American government/ Edited by Dall Forsythe. – Rockefeller Institute Press, 2001. – P. 119–121.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019