КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕС-СИСТЕМИ

Роман Романович Кулик, Юлія Романівна Новак

Анотація


Кулик Р. Р., Новак Ю. Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи.

 

Уточнено економічний зміст поняття “фінансова безпека бізнес-системи” і визначено її місце в загальних системах безпеки. Проаналізовано методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства і вказано на їх недоліки. Запропоновано нову концепцію оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи із врахуванням її життєвого циклю.

 

Kulyk R., Novak Yu. Basic concepts of financial security assessment in business system.

 


It is specifi ed the economic sense of the concept “finance assessment in business system” and stated its role in the general security systems. The methodical approaches to the assessment of business financial security are analysed and pointed their drawbacks. The new concept of financial security assessment in business system considering its lifecycle is proposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджена наказом Агентства з питань банкрутства підприємств та організацій від 27.06.97 р., № 81. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua/.

Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства / Наказ Міністерства економіки України від 17 січня 2001 р., № 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua/.

Про затвердження Положень про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації / Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 р., № 49/121 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.portal.rada.gov.ua/.

Кракос Ю. Б., Разгон Р. О. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики. – К., 2008. – С. 86–97.

Фінансовий менеджмент : Курс лекцій / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, О. А. Стороженко, І. О. Плужников, К. С. Горячева. – К. : НАУ, 2004. – 506 с.

Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки // Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65–67.

Єрмошенко М. М., Горячева К. С., Ашуєв А. М. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства : Препринт наукової доповіді / За ред. М. М. Єрмошенка. – К. : Національна академія управління, 2005. – 78 с.

Экономика предприятия : Учебник / Под общ. ред. С.Ф. Покропивного. – К. : КНЭУ, 2003. – 608 с.

Ильяшенко С. Н. Состовляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С. 12–19.

Олексів І. Б., Подольчак Н. Ю. Методи багатовимірного аналізу в оцінюванні фінансових ризиків підприємства // Фінанси України. – 2005. – №1. – С. 96–105.

Ареф’єва О. В. Реструктуризація системи управління фінансовими ресурсами підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – № 11–12. – С. 17–26.

Фокіна Н. П., Бокій В. І. Економічна безпека підприємства – найважливіша складова фінансової стійкості // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 8. – С. 111–114.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К. : Эльга. Ника-Центр, 2004. – 784 с. (Серия “Библиотека финансового менеджера”, Вып. 10).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019