НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Богдан Степанович Малиняк

Анотація


Малиняк Б. С. Напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні.

 

Досліджено концептуальні основи казначейської форми обслуговування бюджету, її переваги та “вузькі місця” порівняно з іншими формами. Обґрунтовано напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні. Доведено необхідність запровадження партнерського підходу до побудови відносин між органами казначейства та розпорядниками бюджетних коштів, а також організації діяльності на засадах забезпечення відповідного сервісу для учасників бюджетного процесу.

 

Malynjak B. Directions of modernization of treasury services budgets in Ukraine.

 


The conceptual foundations of treasury forms, budgets, its benefits and “bottlenecks” in comparison with other forms are investigated. The directions of modernization of treasury services budgets in Ukraine are grounded. The necessity of introducing participatory approach to building relations between the Treasury and spending units and activities on the basis of providing appropriate services for participants in the budget process.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : Навч. посіб. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 1999. – С. 365.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1080 від 01.12.2010 р. “Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов’язаних з виплатою пенсій” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1080-2010-%D0%BF.

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України)” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47970.

Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : Монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін. ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль, 2013. – 350 с.

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2012 рік підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати. – К. : Рахункова палата України, 2013. – 63 с.

Крюкова С., Лямець С. Екс-голова Держказначейства Тетяна Слюз : Владі потрібно чесно сказати про проблеми з бюджетом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. epravda.com.ua/publications/2013/07/4/383689/ view_print.

Кириленко О., Малиняк Б. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджету в умовах функціонування казначейської системи // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – № 1. – С. 7–16.

Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. № 758 “ Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z1206-12/print1393162468751735.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019