ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ

Наталія Володимирівна Ткаченко, Дмитро Борисович Чеховський

Анотація


Ткаченко Н. В., Чеховський Д. Б. Теоретичні основи гарантування банківських вкладів.

 

На основі критичного аналізу та узагальнення існуючих вітчизняних та зарубіжних поглядів до трактування понять “система” і “механізм” в контексті гарантування банківських вкладів сформульовано авторське бачення цих дефініцій та побудовано модель механізму гарантування банківських вкладів.

 

Tkachenko N., Chehovskjy  D. Theoretical bases of bank deposits guaranteeing.

 


On the basis of critical analysis and synthesis of existing domestic and foreign attitudes to the interpretation of concepts “system” and “mechanism” in the context of guaranteeing bank deposits it is formulated author’s vision of the definitions and the model of the mechanism of bank deposits’ guarantee.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Огієнко В. І., Кожель Н. О. Страхування депозитів : Навч. посібник. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 207 с.

Доходи та заощадження в перехідній економіці України : Моногр. / Под. ред.: С. Панчишин, М. Савлук. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2003. – 406 c.

Бобиль В. Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 24–29.

Системний аналіз : Навч. посібник для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” усіх форм навчання / Укл. С. М. Співак. – Тернопіль, 2006. – 89 с.

Маслобоєва Д., Фрідман А. Страхування депозитів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/ 33_ NIEK_2008/Economics/37215.doc.htm.

Смовженко Т., Серветник І. Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб : застосування передових принципів та методів // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 59–75.

Делгербаяр Б., Даажамба Б. Система защиті вкладов граждан от банковских рисков // Известия ИГЄА. – 2011. – № 6 (80). – С. 84–87.

Алексійчук К. О. Фінансовий контроль у системі гарантування банківських вкладів // Митна справа. – 2012. – № 2(80). – С. 123–129.

Саєнко В. Б. Організаційне забезпечення механізму державного гарантування захисту прав вкладників- фізичних осіб : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2011. – 20 с.

Словник іншомовних слів / За заг. ред. О. С. Мельничука. – К. : Гол. ред. УРЕ, 1974. – 776 с.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К. : СП “Кобза”, 1995. – 480 с.

Занятость, безработица. Служба занятости. Толковый словарь терминов и понятий. – М.: “Нива России”, 1996. – 156 с.

Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів : тлумачення, словотворення та слововживання. – Х. : Фоліо, 2006. – 623 с.

Корольова Н. В. Механізми захисту банківських депозитів // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. “Економічні науки”. – 2010. – № 3. – С. 270–279.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019