ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Галя Іванівна Козак

Анотація


Козак Г. І. Шляхи оптимізації функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні.

 

Проведено аналіз сучасного стану розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, виявлено проблеми їхнього функціонування. Запропоновано заходи щодо покращення діяльності недержавних пенсійних фондів, зокрема: стимулювання зростання кількості учасників, розширення напрямів інвестування пенсійних активів, удосконалення механізмів державного регулювання системи недержавного пенсійного забезпечення.

 

Kozak H. Ways to optimize the functioning of private pension funds in Ukraine.

 


The current state of non-state pension funds in Ukraine is analysed. The problems of their operation are founded. The means are offered about the improving of activities of nonstate pension funds, in particular: encouraging growth in the number of participants, expanding areas of investment of pension assets, improvement of the state regulation mechanisms of private pension system.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.06.2003 р. № 1057-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua.

Інформація про стан і розвиток недержавного пенсійного забезпечення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// nfp.gov.ua/content/rinok-npz.html.

Коваль О. П. Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні : вплив на економічну безпеку : Монографія. – К. : НІСД, 2012. – 240 с.

Коваль О. П. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні : аналіт. доп. – К. : НІСД, 2011. – 96 с.

Консультації щодо підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні / Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.bank.gov.ua/Publication/others.htm.

Концепція запровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №553 від 12.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov. ua/user.../1335370392.doc.

Концепция перехода НПФ к стандарту “розумного лица” / Экспертный сонет при Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений при Президенте РФ // Материалы Международной конференции “Переспективы развития пенсионной системы РФ в свете международного опыта”. – М., 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pensionobserver.ru/assets/files/article/1-9-2-2012/Koncepciya.pdf.

Мотивація участі держави, роботодавців та робітників у недержавних пенсійних фондах. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.niss.gov.ua/articles/356.

Никифорук О. І., Чукаєва І. К. Інфраструктурні облігації як інструмент залучення інвестицій для потреб модернізації в практиці зарубіжних країн // Ефективна економіка. – 2014. – № 4.

Овсянникова Я. О. Джерела фінансування проектів публічно-приватного партнерства // Науковий вісник : фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – №1. – С. 36-40.

Пенсійна реформа в Україні : напрями реалізації : Монографія / За ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи НАН України, 2010. – 270 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua.

Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів від 25.09.2012 № 1282. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1728-12.

Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів” від 23.01.2013 р. №2072 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45528.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Концепції запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами” від 15.07.2010 р. № 585 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finrep.kiev.ua/download/fsr_concept_prudential_supervision_n585_15jul2010.pdf.

Сичова Л., Михайлов Л. Пруденційний нагляд та інвестування пенсійних накопичень // Фінансовий ринок України. – 2011. – №11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ufi n.com.ua/analit_mat/sdu/099.htm.

Федоренко А. Недержавний пенсійний фонд : виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 59–73.

Физкультурно-оздоровительные комплексы на территории Нижегородской области [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/artikles/NN/Ahmadeev.pdf.

Хмыров В. В. Теоретико-методологические и организационные основы построения системы риск-менеджмента в негосударственных пенсионных фондах : авто- реф. дис. канд. экон. Наук : 08.00.10 / Научно-исследовательский институт труда и социального страхования. – М., 2013. – 28 с.

Fiona Stewart. Pension funds risk-management framework : regulation and supervisiory oversicht // International organization of pension supervisiors : Working paper. – 2009. – № 11. – 52 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019