БОРГОВА ПАНОРАМА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПОСТКРИЗОВІ ПАРАДОКСИ

Віктор Валерійович Козюк

Анотація


Козюк В. В. Боргова панорама країн Центрально-Східної Європи: посткризові парадокси.

 

Демонструється, що спроможність країн ЦСЄ нагромаджувати державний борг під час кризи та в умовах європейської кризи суверенних запозичень може помилково інтерпретуватись як суттєве послаблення бюджетних обмежень. Ринкова дисципліна набуває нелінійного прояву. В сукупності із підвищенням рівня імпліцитного номінального якоря боргової стабільності це може призвести до нарощування ризиків фіскальної стійкості. Корекція боргової стратегії повинна враховувати необхідність достатнього фіскального простору в умовах, коли реальна конвергенція та звуження можливостей у сфері міжнародної податкової конкуренції робитимуть рікардіанську боргову політику дестабілізуючим механізмом досягнення первинних профіцитів, а зменшення видатків таким, що суперечить необхідності збереження інвестицій в людський капітал, якість інститутів та інфраструктури.

 

Kozjuk V. Debt panorama of Central-European Countries: post-crisis paradoxes.

 


It is shown that capability of Central-European Countries to increase public debt during crisis and during European debt crisis may be wrongly interpreted as weakening of budget constrains. Market discipline becomes more non-linear. Together with rising level of implicit nominal anchor of debt stability this may lead to additional risks of fiscal sustainability. Debt strategy correction might take into account necessity of enough available fiscal space when real convergence with narrowing possibilities in area of international tax competition make ricardian debt policy destabilizing to get primary surplus and when expenditure cuts are contradict with necessity to invest in human capital, quality of institutions and infrastructure.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Донбровски М. Фискальные проблемы в период трансформации // Исследование и анализ. CASE (Варшава). – 1999. – №122. – 35 с.

Buiter W. Aspects of Fiscal Performance in Some Transition Economies Under Fund-Supported Programs // IMF Working Paper. – 1997. – wp/97/31. – P. 1–57.

Tanzi V., Fiscal Reform Over Ten Years of Transition // IMF Working Paper. – 2000. – wp/00/113. – P. 1–31.

Brada J. Fiscal Policy in Transition Economies. A Postscript // Post-Soviet Geography and Economics. – 2000. - №7. – Р. 24–38.

Coricelli F., Dombrowski M., Kosterna U. Fiscal Policy in Transition. Economic Policy Initiative Forum. Report 3. – London : SEPR, 1997. – 56 p.

Козюк В. В. Проблеми оптимізації фіскальної політики при вступі до ЄВС : аспекти виконання монетарних критеріїв євроконвергенції // Наукові праці НДФІ. – 2005. – Вип. 2. – С. 16–23. Наукові праці НДФІ. - 2005. – Вип. 2. – С. 16–23.

The Role of National Bank of Poland in the Process of European Integration. – Warsaw : National Bank of Poland, 2003. – 55 р.

Копич Р. Еволюція фіскальної політики у трансформаційних економіках // Журнал Європейської економіки. – 2004. – Том 3. (№4). – С. 452–472.

ECB Convergence Report. 2006. – Frankfurt-on-Main : ECB, 2006. – 264 р.

Козюк В. В. Фіскальна політика країн Центрально-Східної Європи : проблеми функціональної та номінальної конвергенції // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2.

Zaidi A., Rejniak M. Fiscal Policy and Sustainability in View of Crisis and Population Ageing in Central and Eastern European Countries // European Centre Policy Brief. – 2010. – Aug. – P. 1–21.

Euro Debt Crisis Contagion in Central and Eastern Europe // A D&B Special Report. – 2010. – Jul. – P. 1–9.

Stoian A. How Vulnerable is Fiscal Policy in Central and European Countries? // Romanian Journal of Fiscal Policy. – 2012. – Vol. 3. – Issue 2. – P. 68–81.

Stoian A., Campeanu E. Fiscal Policy Reaction in the Short Term for Assessing Fiscal Sustainability in the Long Run in Central and Eastern European Countries // Czech Journal of Economics and Finance. – 2010. – № 60. – Р. 501–518.

Козюк В.В. Глобалізація та проблема провалу фіскальної дисципліни // Фінанси України. – 2013. – № 1. – С. 58–70.

Mongelli F. P. The Mutating Euro Area Crisis. Is the Balance Between “Sceptics” and “Advocates” Shifting? // ECB Occasional Paper. – 2013. – № 144. – Р. 1–41.

Toward a Fiscal Union for the Euro Area // IMF Staff Discussion Note. – 2013. – P. 1–29.

Completing the Euro. A Road Map Towards Fiscal Union in Europe. Report of the “Tommaso Padoa-Schioppa Group”. – Notre Europe Studies and Reports. – 2013. – №-92. – 68 р.

Krugman P. Currency Regimes, Capital Flows, and Crises // Paper (Mundell-Fleming Lecture) Presented at the 14th Jacques Polak Annual Research Conference Hosted by the IMF, Wash. (D.C.), Nov. 7–8, 2013. – P. 1–35.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019