ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ольга Павлівна Кириленко, Яна Георгіївна Бучковська

Анотація


Кириленко О. П., Бучковська Я. Г. Пріоритетні напрямки вдосконалення фінансування дошкільної освіти в Україні.

 

Визначено найважливіші напрямки оптимізації фінансування дошкільної освіти в Україні. Обґрунтовано доцільність розвитку джерел фінансування дошкільної освіти, важливість застосування співфінансування у цій сфері, використання альтернативних шляхів надання послуг дошкільної освіти за рахунок коштів бюджету. Досліджено напрямки удосконалення міжбюджетних відносин з метою поліпшення фінансування дошкільної освіти.

 

Kyrylenko O., Buchkovska Ja. Priority directions of perfection of preschool education financing in Ukraine.

 


Major directions of perfection of preschod education financing are certain. Expediency of development of sourcing of preschod education is grounded, importance of application co-financing in the field, use alternative ways of services preschol education accound of budget. Directions of improvement of interbudgetary relationships are investigated with the aim of improvement of preschool education financing.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Социальная политика в постсоциалистическом обществе : задачи, противоречия, механизмы / К. Микульский, Ю. Пахомов, А. Шаронов и др. – М. : Наука, 2001. – 648 с.

Глобальные проблемы человечества как фактор трансформации образовательных систем : Монография / В. И. Астахова, В. В. Астахов, Е. В. Астахова и др. : Под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2008. – 396 с.

Воспитание и образование детей млад- шего возраста / Сборник материалов Всемирной конференции ЮНЕСКО (27–29 сентября 2010 г., Москва). – М. : Издательский дом “Этносфера”, 2011. – 220 с. (3).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1721-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1721-2010-%D1%80/print1384772734924619.

Концепція розвитку освіти України. Проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/ 4455.pdf. (5).

Аспекты бюджета: императивный, экономический, финансовый, налоговый, расходный, социальный / Н. В. Бакша, В. В. Гамукин, А. П. Свинцова. – М. : Издательство ИПО “Профиздат”, 2001. – 416 с.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с.

Кириленко О. П., Малиняк Б. С. Теорія і практика бюджетних інветсицій. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 288 с. (8).

Государственно-частное партнерство : теория и практика / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев и др. – М. : Изд. Дом Гос. ун- та – Высшей школы экономики, 2010. – 287 с.

Місцевий розвиток за участі громади : Монографія : у 2 т. – Том 2. Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / Ю. М. Петрушенко, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький : За заг. ред. Ю. М. Петрушенка. – Суми : Університетська книга, 2014. – 368 с.

Про Проект “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cba.org.ua/ua/about/ about-cba.

Напрямки діяльності Українського фонду соціальних інвестицій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.usif.org.ua/ uk/pronas/2011-11-30-12-46-06.html.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 306 “Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/306-2003- %D0%BF/print 1393162468751735.

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин). Проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minregion. gov.ua/regional-dev/reformuvannya- miscevogosamovryaduvannya-ta-teritorialnoyi-organizaciyivladi-v-ukrayini-643805/zakonodavchi-aktishvaleni-kabinetom-ministriv-ukrayini-275073/proekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-dobyudzhetnogo-kodeksu-ukrayini--schodo-reformimizhbyudzhetnih-vidnosin-40777.

Ганущак Ю. Територіальна організація влади : напрями змін / За заг. ред. д. держ. упр., проф. В. С. Куйбіди. – Львів : Видавництво “Астролябія”, 2013. – 166 с.

Азнар М. Французький приклад регіоналізації, децентралізації та деконцентрації // Організація регіональної та місцевої влади : досвід держав – членів Європейського Союзу. – К., 2005. – С. 25–47.

Європейська хартія місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036/ print1383410992107354.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019