ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ: ПРАГМАТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Ольга Володимирівна Кнейслер, Наталія Ярославівна Спасів

Анотація


Кнейслер О. В., Спасів Н. Я. Виконання місцевих бюджетів за доходами: прагматика та проблематика в умовах перманентних кризових явищ.

 

Проведено аналіз виконання доходів місцевих бюджетів, висвітлено основні напрямки покращення формування дохідної частини бюджету м. Тернополя в умовах перманентних кризових явищ. Сформульовано низку пропозицій щодо оптимізації виконання показників місцевого бюджету шляхом реформування діяльності органів місцевого самоврядування, злагодженої роботи територіальних органів Державної фіскальної служби, Державної фінансової інспекції та Державної казначейської служби України.

 

Knejsler O., Spasiv N. Implementation of local budgets after profits: pragmatic problems in the conditions of permanent crisis phenomena.

 


The implementation of local budgets is analysed. The key areas to improve the revenue side of the budget of Ternopol in a permanent crisis are investigated. Number of suggestions are formulated for optimizing performance indicators by local government reform of local government, regional coordinated work of the State Fiscal Service of Ukraine, State Financial Inspectorate and the State treasury of Ukraine.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : Монографія / І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка та ін. ; За ред. І. О. Луніної. – К. : НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув, 2010. – 320 с.

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень : Монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, О. П. Кириленко та ін. ; За ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с.

Кириленко О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : Матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. – Тернопіль : Вектор, 2011. – С. 6-10.

Лободіна З. М. Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток територій в контексті проведення бюджетної реформи // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9 (35). – С. 124–128.

Малиняк Б. Стан прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні // Наука й економіка. – 2010. – № 1. – С. 36–45.

Тулай О., Тріпак М. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 91–100.

Офіційний сайт Тернопільської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.te.ua.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019