МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ірина Михайлівна Федорович

Анотація


Федорович І. М. Методика проведення аудиту ефективності управління державним боргом та шляхи її вдосконаленняю

 

Розглянуто актуальність аудиту ефективності управління державним боргом в рамках фінансового контролю, визначено його основні цілі та завдання. Розкрито методику проведення аудиту державного боргу в Україні в рамках 9 груп показників. Проаналізовано ключові показники ефективності управління державним боргом України. Визначено основні проблеми впровадження аудиту ефективності управління державним боргом в систему контролю та надано відповідні рекомендації щодо шляхів його удосконалення.

 

Fedorovych I. Methods of auditing of the efficiency of state debt management and ways of its improvement.

 


The topicality of auditing of the efficiency of state debt management within the context of fi nancial control is considered. Its main purposes and tasks are determined. Methods of state debt auditing in Ukraine in terms of nine groups of indices are revealed. Key indices of the efficiency of state debt management of Ukraine are analysed. The main problems of the implementation of auditing of the efficiency of state debt management in a system of control are determined. Respective recommendations regarding ways of its improvement are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналітичні матеріали щодо державного боргу за 2008–2013 рр. / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/.

Брагинская Л. С. Проблемы перехода от финансового контроля к аудиту эффективности долговых обязательств // Финансы и кредит. – 2008. – № 30. – С. 20–23.

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2013 р. [Електронний ресурс] / Рахункова палата України. – Режимдоступу : http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16741935/.

Державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи [Електронний ресурс] / Рахункова палата України. – Режим доступу : http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/603707?cat_id=34761.

Звіт Рахункової палати за 2013 р. [Електронний ресурс] / Рахункова палата України. – Режим доступу : http://www.acrada.gov.ua/ doccatalog/ document/16742074.

Мамишев А. В. Про аудит ефективності управління державним боргом // Фінансовий контроль. – 2013. – № 5. – С. 24–27.

Про Державний бюджет на 2014 р. : Закон України від 16.01.2014 № 719-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18.

Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами та позичальниками : Постанова від 23.02.11 р. № 131 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/131-2011-%D0%BF.

Про затвердження Програми управління державним боргом на 2014 р. : Наказ від 14.02.2014 № 62 [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/control/uk/publish.

Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2012–2014 роки : Постанова від 10.05.12 р. № 607 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/607-2012-%D0%BF.

Царук О. В. Інформаційне забезпечення статистичного аналізу та оцінки державного боргу // НТІ. – 2006. – № 1. – С. 35–38.

An Exercise of reference terms to carry out performance audit of public debt. INTOSAI, Public debt working group, 2007. – 74 р.

Blommestein H. J., Elmadag M., Ejsing J. W. Buyback and exchange operations : policies, procedures and practices among OECD public debt managers // OECD Working papers on sovereign borrowing and public debt management. – 2012. – № 5. – P. 12–14.

Medium-term debt management strategy. Analytical tool user guide / International monetary fund and The World Bank. – Washington, DC., 2008. – 261 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019