ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Юлія Борисівна Слободяник

Анотація


Слободяник Ю. Б. Перспективи розвитку державного аудиту використання бюджетних коштів.

 

Проаналізовано стан виконання Державного бюджету України за останні роки. Визначено основні проблеми контролю за дотриманням бюджетного законодавства, аудиту та оцінки ефективності управління бюджетними коштами. Обґрунтовано напрями удосконалення фіскальної політики, що забезпечить підвищення її ефективності та зміцнення національної безпеки в сучасних умовах.

 

Slobodjanyk Ju. Prospects of state auditing of expense of budget management.

 


The execution of the State Budget of Ukraine in recent years is analysed. Main problems of monitoring compliance with the budget legislation, auditing and evaluate the effectiveness of budget management are identified. The ways of improvement of fiscal policy are grounded, that will ensure the improvement of its efficiency and enhancing national security in modern conditions.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 р. № 315/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315/96-%D0%B2%D1%80.

Скоропад І. С., Гарасимчук О. В. Фіскальна політика як спосіб наповнення державного бюджету // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – № 714. – С. 529-533.

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2008-2011 роки / Рахункова палата України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/ uk/publish/.

Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2012 рік / Рахункова палата України. – К., 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/ document/16741935/Visnovok_2012.pdf.

Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfi n.gov.ua/.

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50. – С. 1778.

Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/.

Звіти про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів за 2008-2013 рр. / Державна фінансова інспекція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/.

Ливдар М. В. Програмно-цільовий метод складання бюджету // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 109–114.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку : Закон України від 23.03.2000 № 1602-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – С. 195.

Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – С. 352.

Про затвердження порядку розроблення та виконання державних цільових программ : постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 8. – C. 313.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019