ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Людмила Михайлівна Алексеєнко, Євген Соколовський

Анотація


Алексеєнко Л. М.,  Соколовський Є. Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій.

 

Розкрито особливості функціонування фінансового сектору в умовах сучасних інституційних трансформацій. Обґрунтовано, що розвиток фінансового сектору здатний сформувати такий зовнішній ефект, який можна формалізувати та оцінити як допоміжний чинник економічного зростання. Окреслено пріоритети розвитку фінансового сектору з урахуванням цільових економічних орієнтирів та заходів на середньо- і довго- строкову перспективу.

 

Aleksejenko L., Sokolovskjy Je. Priorities of financial sector development in the conditions of institutional transformations
The features of functioning of financial sector are exposed in the conditions of modern institutional transformations. Reasonably, that development of fi nancial sector is able to form such external effect that can be estimated as an auxiliary factor of the economy growing. Priorities
of financial sector development are outlined taking into account a special purpose economic reference-points and measures on a middle and long-term.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХ століття / В. Д. Базилевич, А. І. Ігнатюк, Т. В. Гайдай // Економічна теорія. – 2013. – Вип. 1. – С. 111–118.

Розвиток фінансів в умовах відкритої економіки : Моногр. / Н. Г. Виговська, О. М. Петрук, М. М. Александрова та ін. ; За ред. О. М. Петрук ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : Рута, 2012. – 415 с.

Бесчастний А. В. Економічна безпека національної економіки : теорія, механізми забезпечення та реалізації : Монографія ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Ноулідж, 2012. – 279 с.

Герасименко О. М. Індикатори оцінки стану системи економічної безпеки торговців цінними паперами : Монографія ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 236 с.

Звєряков М. І. Національна економічна система : проблеми теорії : Монографія. – О. : Астропринт, 2012. – 319 с.

Корупція і тіньова економіка : політекономічний аспект : Монографія / М. В. Фомін, В. В. Приходько, М. Г. Каптуренко, В. В. Кузьменко, І. Г. Мішина ; За ред. М. В. Фомін ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 332 с.

Financial Services and Capital Markets. Financial reform at the service of growth. May 2014. [Electronic resource] – Access : [http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/financialreform-for-growth_en.pdf].

The Banking Sector. October 2014. [Electronic resource] – Access : [http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-BasedApproach-Banking-Sector.pdf].

Claudio Borio, Harold James, Hyun Song Shin. The international monetary and financial system : a capital account historical perspective. BIS Working Papers. No 457. Monetary and Economic Department. August 2014. [Electronic resource] – Access : [http://www.bis.org/publ/work457.pdf].

Стратегія розвитку фінансового сектора України до 2015 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : [www.ufi n.com.ua/ koncepcia/002.doc].

Мировые финансовые лидеры наметили шаги для содействия росту, увеличению рабочих мест. Обзор МВФ. 11 октября 2014 г. –[http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/survey/ so/2014/new101114ar.htm].

Глобальная программа мер экономической политики директора-распорядителя. Выше цели, больше усилий. Октябрь, 2014 года [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=71].

Бланшар О. Наследие кризиса, угрозы, неопределенность. 7 октября 2014 года [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://blogimfdirect.imf.org/].

Білорус О. Г. Глобальна структурна криза та трансформації фінансової світ-системи // Фінанси України. – 2014. – № 4. – С. 32–45.

Аналитическое резюме [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://www.imf.org/ sumr.pdf].

Банки в 2014 году : проблемы и достижения [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://www.banki.ua/topic_of_the_day_view/ ru_banki-v-2014-godu-problemy-i-dostizheniya].

Підсумки діяльності страхових компаній за І півріччя 2014 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : [http://uainsur.com/ massmedia/39295/]. 18. Заворотній Р. І. Проблеми оцінки ризи- ковості емітентів на фінансових ринках // Фінанси України. – 2014. – № 6. – С. 49–62.

Клименко О. В. Закономірності розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні // Фінанси України. – 2014. – № 6. – С. 80–94.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019