ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Світлана Любомирівна Коваль

Анотація


Коваль С. Л. Фінансові результати діяльності банківських установ:теоретичні та практичні аспекти.

 

Запропоновано авторське тлумачення поняття “фінансові результати діяльності банківських установ”. Досліджено динаміку показника фінансових результатів діяльності вітчизняної банківської системи та ПАТ “ПриватБанк”. Запропоновано заходи, спрямовані на оптимізацію доходів та витрат з метою отримання позитивних фінансових результатів діяльності вітчизняних банків.

 

Koval’ S. Financial results of activity of bank institutions: theoretical and practical aspects.

 


The essence of financial results of activity is research. Author interpretation of concept “financial results of activity of bank institutions” is offered. The dynamics of index of financial
results of activity of the home banking system and PJSC CB “PrivatBank” is investigated. The measures for optimization of profi ts and expenses are offered with the aim of receipt of positive financial results of activity of bank institutions of Ukraine.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мочерний С. В. Політична економія : Навч. посібник / С. В. Мочерний. – К. : Знання- Прес, 2002. – 687 с.

Пушкар М.С. Фінансовий облік : Підручник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 628 с.

Луговой В. А. Учет капитала, ссуд и финансовых результатов. − М. : АО “ИНКОН- САУДИТ”, 1995. – 128 с.

Ануфриев В. Е. Учет формирования финансового результата и распределения прибыли организации // Бухгалтерский учет. – 2001. – № 10. – С. 101–108.

Пантелєв В. П., Сніжко О. С. Словник бухгалтера та аудитора. – К. : ДП “Інформ.- аналіт. агенство”, 2009. – 239 с.

Cкалюк Р. В. Сутність та значення фінансових результатів в системі розвитку господарської діяльності промислових підприємств // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 18. – С. 135–141.

Дікань Л. В., Вороніна О. О. Фінансовий результат підприємств : теоретичні узагальнення та прикладний аналіз : Монографія. – Харків : СПД ФО Лібуркіна Л. М., 2008. – 92 с.

Вороніна О. О., Дікань Л. В. Складові та основні функції управління фінансовим результатом підприємства // Економіка розвитку. – 2008. – № 1 (45). – С. 66–68.

Консолідований звіт про прибутки і збитки ПАТ КБ “ПриватБанк” за 2010–2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.privatbank.ua/files.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/control/uk/.../article?art.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019