ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕСТРАХОВИКІВ

Ксенія Олександрівна Сліпко

Анотація


Сліпко К. О. Проблеми та перспективи діяльності українських професійних перестраховиків.

 

Обґрунтовано фінансово-економічну необхідність перестрахових компаній як важливих партнерів суб’єктів страхового бізнесу. Визначено чинники, що стримують розвиток інституту професійного перестрахування в Україні. Запропоновано низку заходів з метою створення сприятливого середовища для успішної діяльності вітчизняних професійних перестраховиків.

 

Slipko K. Problems and prospects of activity of Ukrainian professional reinsurance companies.

 


Financial and economic necessity of reinsurance companies as important partners of subjects of insurance business is justified. The factors, which restrain the development of the institute of professional reinsurance in Ukraine, are identified. A series of measures are proposed aimed at creation of favourable environment for successful activity of domestic professional reinsurance.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кнейслер О.В. Новітня парадигма формування ринку перестрахування України : автореферат дис. на здобуття наук. ступ. докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. Тернопіль, 2013. – 32 с.

Козьменко О. В., Бойко А. О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 24–32.

Воблый К.Г. Основы экономии страхования. – М. : АНКИЛ, 1993. – 228 с.

Ротова Т.А. Страхування : Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 400 с.

Теребус О.М. Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 105 – 109.

Кнейслер О. Теоретико-прагматичні підходи до визначення та розрахунку місткості ринку перестрахування // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 4 (37). – С. 11 – 18.

Лойко Н. Перестрахування в Україні і світі : проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13260/1/224_Lojko_561-564_69.pdf.

Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2013/09/GDV-StatistischesTaschenbuch-2013.pdf.

Ванин Д. Перспективи та проблеми вхідного зарубіжного перестрахування // Страхова справа. – 2013. – № 2 (50). – С. 34–37.

Нацкомфінпослуг. Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/files/ OgliadRinkiv/SK/sk_%202013.pdf.

Страховий і перестраховий ринок в епоху глобалізації : Монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с.

Український ринок вхідного страхування та перестрахування від нерезидентів в 2012 році скоротився на 34% // Страхова справа. – 2013. – № 1 (49). – С. 18.

Ткаченко Н.В. Развитие перестрахования как рычаг обеспечения финансовой устойчивости страховщиков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://efaculty.kiev.ua/analytics/str/2/2.htm.

Міжнародний центр наукових досліджень теорії і практики страхування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://insurance.uabs.edu.ua/uk/novyny/ukrainskinovyny/319-normatyv-statutnoho-kapitalu-dlianovykh-strakhovykiv-zhyttia-v-ukraini-z-17-travniazbilshyvsia-v-6-7-razy-do-10-mln-ievro.html.

Statistik der BaFin 2011/2012 – Rückversicherungsunternehmen [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/ Statistik/ Rueckversicherer/dl_st_11_12_rueckv_ges_va.pdf?__blob=publicationFile&v=4.

Глобальний ринок перестрахування в 2013 році характеризується тиском на тарифи, диверсифікацією і появою нових гравців / Д. Сугров, Т. Гхаріб, М. Коулмен // Страхова справа. – 2013. – № 3 (51). – С. 4 – 11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019