СУТНІСНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оксана Миронівна Десятнюк, Василь Михайлович Канюк

Анотація


Десятнюк О. М., Канюк В. М. Сутнісно-теоретичні основи податкових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Здійснено вербально-дискурсивний аналіз напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених у сфері понятійного апарату податкової ризикології. Виокремлено методологічні особливості і специфічні характеристики податкового ризику суб’єкта підприємницької діяльності, що дають змогу комплексно підійти до розуміння природи та сутності цього явища, зрозуміти його відмінності від інших видів ризику комерційних структур. Обґрунтовано власне розуміння економіко-правової природи, сутності й особливостей податкових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності та на цій основі уточнено дефініцію вказаного поняття.

 

Desyatnyuk O., Kanyuk V. Essential and theoretical basics of tax risks for business ventures.

 


The article deals with the comprehensive verbal and discourse analysis of domestic and foreign scholars in the sphere of determination of tax risks. The author defined the methodological peculiarities and specific characteristics of tax risk for a business venture that enable complex approach to comprehension of this phenomenon’s nature and features as well as understanding of how it is differentiated from other commercial risks. There was substantiated the individual
view upon economic and legal nature, essence and peculiarities of tax risks for business ventures resulting in specifi cation of the mentioned notion definition.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 576 с.

Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 160 с.

Гончаренко Л. И. Налоговые риски : теоретический взгляд на содержание понятия и факторы возникновения // Налоги и налогообложение. –2009. – № 1. – С. 17–23.

Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / Под ред. С. Г. Пепеляева. – М. : Статус, 2007. – 235 с.

Павленко Н. А. Как классифицировать налоговые риски // Ваш налоговый адвокат. – 2008. – № 12. – С. 12-16.

Мигунова М. И., Цыркунова Т. А. Классификация и оценка рисков налогового [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=973.

Вітлінський В. В., Редич О. В. Концептуальні засади впровадження ризико-орієнтованого підходу у адмініструванні податків // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці. Тези доповідей 7-ої міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, квітень 2009 р.). – Ірпінь : НУ ДПСУ. – С. 27–40.

Десятнюк О. М. Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 107–115.

Податковий кодекс України № 2755- VI від 02.12.2010 р. (з внесеними змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ print1392563984325008.

Наказ ДПА України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розподілу платників податків по категоріях уваги” № 373 від 30.06.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi.

Наказ ДПА України “Про затвердження Методичних рекомендацій з організації проведення перевірок підприємств, що входять до складу фінансово-промислових груп, інших об’єднань і великих платників податків” № 432 від 16.07.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Карпов Л. М. Прийняття управлінських рішень на підприємстві з урахуванням податкових ризиків : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)” / Харків. нац. екон. ун-т. – Х., 2010. – 20 с.

Бондарчук H. B., Карпасова З. М. Финансовый анализ для целей налогового консультирования. – М. : Вершина, 2006. – 192 c.

Пономарёва H. B., Голубцова Е. В. Налоговые риски во внешнеэкономической деятельности // Финансы. – 2008. – № 1. – С. 34–35.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент : Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Эльга, Ника-центр, 2004. – 656 с.

Козенкова Т. А. Налоговое планирование на предприятии. – М. : АиН, 1999. – 64 с.

Матвійчук А. В. Аналіз і управління економічним ризиком : Навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / Под ред. С. Ф. Сутырина. – СПб. : Изд-во В.П. Михайлова ; Полиус, 1998. – 577 с.

Фурман В.М. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика. – Фінанси України. – 2008. – № 2 – С. 107–114.

Иванян А. Г., Че А. Ю. О налоговых рисках // Налоговый вестник. – 2007. – № 10. – С. 3–7.

Евстигнеев Е. Н. Основы налогового планирования. – СПб. : Питер, 2004. – 288 с.

Калашникова Э. Л. Налоговые риски : оценка и их финансовые последствия : автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. эконом. наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/nalogovye-riskiotsenka-i-ikh-finansovye-posledstviya.

Пинская М. Р. Налоговый риск : сущность и проявления // Финансы. – 2009. – № 2. – С. 43–46.

Попова Е. В. Оценка аудитором налоговых рисков при проверке расчетов по налогу на прибыль // Аудитор. – 2010. – № 12. – С. 24–36.

Филин С.А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки и эффективного управления финансовыми рисками при принятии финансовых управленческих решений // Финансы и кредит. – 2002. – № 3. – С. 21–31.

Богданова А. Є. Совершенствование управления налоговыми рисками, обеспечивающего экономический рост предприятия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.veorus.ru/EGR%20contest_2013/Bogdanova%20 A.E.-EGR-2013.pdf.

Грачев А. В. Налоговые риски и риски недобросовестного ведения бизнеса // Финансы. – 2009. – № 3. – С. 45–49.

Тихонов Д. Н., Липник Л. Г. Налоговое планирование и оптимизация налоговых рисков. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 253 с.

Филина Ф. Н. Анализ налоговых рисков [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http:// rosbuh.ru/print/?type=article&id=1467.

Елгина Е. А., Мигунова М. И. Учетная политика и оценка налогового риска // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 1. – С. 121–122.

Мигунова М. И., Цыркунова Т. А.Оценка налоговых рисков : Учеб. пособие ; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2005. – 72 с.

Шевелев А. Е., Шевелева Е. В. Риски в бухгалтерском учете : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019