ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ВИРОБНИЧИХ КЛАСТЕРІВ

Олександр Романович Квасовський, Едуард Томікович Карапетян

Анотація


Квасовський О. Р., Карапетян Е. Т. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів.

 

Проаналізовано основні наукові підходи до визначення сутності та структури фінансово-економічного механізму на макро- та мікроекономічному рівні. З’ясовано структурну побудову кластерних об’єднань та зумовлені нею особливості фінансових відносин, які формуються в межах кластерної моделі і регулюються з допомогою фінансового механізму. На цій основі сформульовано концептуальні засади формування фінансового механізму функціонування виробничих кластерів в умовах вітчизняної економіки.

 

Kvasovskjy O., Karapetjan E. Theoretical conceptualization of financial mechanism to form industrial clusters.

 


The main scientific approaches to determining of nature and structure of the financial and economic mechanisms at the macro and micro levels are analysed. The structure of clusters outgoing peculiarities of financial relations that are formed within the cluster model and are regulated by means of the financial mechanism is clarified. On this basis there are determined the conceptual essentials of formation of the financial mechanism for functioning of industrial clusters in terms of the domestic economy.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України : Підруч. – К. : НІОС, 2002. – 608 с.

Ковалюк О. М. Методологічні основи фінансового механізму // Фінанси України. – 2003. – №4. – С. 51-59.

Финансово-кредитные методы повышения эффективности промышленного производства / Под ред. С. Я. Огородника. – К. : Техника, 1990. – 238 с.

Сенчагов В. К. Финансовый механизм и его роль в повышении эффективности производства. – М. : Финансы, 1979. – 61 с.

Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. М., Стародубцева Б. А. – М. : ИНФРА – М, 1996. – 496 с.

Финансовый механизм предприятия автопромышленности в новых условиях хозяйствования. – М. : МАИ, 1980. – 158 с.

Концепція державної промислової політики : Державна програма розвитку промисловості на 2003–2011 роки // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. – № 5.

Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 р. № 40-IV (зі змінами) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/40-15.

Соколенко С. Стратегії економічного росту та формування нових виробничих систем в епоху глобалізації // Економічний часопис – XXI. – 2003. – № 5. – С. 11–17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019