РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Оксана Степанівна Вавричук

Анотація


Вавричук О. С. Реалізація проектів державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві в умовах реформування місцевого самоврядування.

 

Розглянуто особливості проходження процесів реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті створення сприятливих умов розвитку державно-приватного партнерства. Проаналізовано інституційно-правове забезпечення державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері України. Виявлено причини, що стримують практичну реалізацію проектів державно-приватного партнерства у ЖКГ, та обґрунтовано можливості їх реалізації в умовах проходження процесів децентралізації влади і реформування місцевого самоврядування.

 

Vavrychuk O. Project implementation of public-private partnership in the housing and communal economy under local government reform.

 


The Ukrainian peculiarities of the local government reform process transmission in the context of creating favorable conditions for the public-private partnership development are examined. The institutional and legal basis for public-private partnership in housing and communal sphere of Ukraine is analysed. The reason that restrain practical implementation of public-private partnership in housing and their realization opportunity in terms of governmental decentralization and reform of local government posteriority are revealed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гройсман В. Спільне європейське майбутнє залежить від того, якою буде державна регіональна політика в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/news/spilne-evropeyske-maybutne-zalezhit-vidtogo-yakoyu-bude-derzhavna-regionalna-politika-vukrayini---v--groysman-737970/.

Успішна регіональна політика стане запорукою економічного розвитку держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. minregion.gov.ua/news/test-negoda-692010/.

Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки : Монографія / Єфименко Т. І., Черевиков Є. Л., Павлюк К. В. та ін. ; За заг. ред. чл.-кор. НАНУ Т. І. Єфименко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 372 с.

Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій : Моногр. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 632 с.

Государственно-частное партнёрство : теория и практика / В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королевидр ; М. : Изд. домГос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 287 с.

Вінник О. М. Інституційна форма державно-приватного партнерства : проблеми правового регулювання // Актуальні питання інноваційного розвитку. Науково-практичне видання. – Харків : Видавництво “ФІНН”, 2011. – №1. – С. 6-19.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні” від 1.04.2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Княжанський В. Гроші – “вниз”! // День. – 2014. – № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/groshi-vniz.

Стратегічний моніторинг розвитку регіонів. Національний інститут стратегічних досліджень. –2014. – №1 (спеціальний випуск). – К., 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1543/.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки” від 14.08.2013 р. № 739-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/739-2013- %D1%80.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019