ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ, ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ

Федір Петрович Ткачик

Анотація


Ткачик Ф. П. Організаційно-правове забезпечення податкового консультування в Україні, Польщі та Чехії.

 

Досліджено підходи до розкриття сутності податкового консультування, на базі чого запропоновано його власне визначення, що акцентується на окремому різновиді професійної діяльності. Проаналізовано організаційно-правові тенденції надання податкових консультацій в Україні, Польщі та Чехії. Висвітлено сучасні особливості національної системи податкового консультування. Запропоновано тактичні та стратегічні заходи підвищення ефективності податкового консультування в Україні з урахуванням вітчизняних реалій і зарубіжного досвіду.

 

Tkachyk F. Organization and legal basis of tax advise in Ukraine, Poland and Czech republic.

 


The approaches to disclosure of tax advice are researched, based on what prompted its own defi nition that focused on a single kind of profession. She organizational and legal trends providing tax advice in Ukraine, Poland and the Czech Republic are investigated. The modern features of the national system of tax advice are determined. Formulated tactical and strategic measures increase the efficiency of tax consulting in Ukraine, taking into account local realities and international experience.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гудков Ф. А. Об организации рынка услуг по налоговому консультированию // Ваш налоговый адвокат. – 2007. – №7. – С. 12–14.

Смірнова О. М. Податкове консультування : зміст і стан розвитку // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2011. – № 2 (53). – С. 84–90.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Редакція від 03.08.2014 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Про податкове консультування в Україні : проект Закону України від 10 липня 2008 № 2745 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ JF24900A.html.

Ustawa o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r Nr 41, poz. 213 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aktyprawne.poznajpodatki.pl/inne-ustawy/ustawa-o-doradztwiepodatkowym-2013-dz-u-2011-nr-41-poz-213/.

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ze dne 20. října 1992 № 523 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kdpcr.cz/article.asp?nArticleID=1&nLanguageID=1.

Смірнова О.М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування : зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №8 (111). – С. 47–52.

Буссе Р. Опыт Германии по информационному взаимодействию финансово-налоговых органов и налоговых консультантов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. nalogforum.ru/php/content.php?id=767.

Положення про прийом у члени спілки податкових консультантів України (Затверджено рішенням Ради СПКУ від 2 липня 2002 р., протокол № 5) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.taxadvisers.org.ua/ conditions.html.

Які вимоги ставляться до податкових радників (консультантів)? / Інформація з офіційного сайту Палати податкових консультантів України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ppk.org.ua/uk/requirements_for_tax_advisers.

Програма підготовки членів Спілки податкових консультантів України до кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката “Консультант з податків та зборів” (Затверджено рішенням Ради СПКУ від 02 липня 2008р., протокол № 7) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.taxadvisers.org.ua/ certifi cation/examination.html.

Про порядок підвищення кваліфікації сертифікованих консультантів з податків та зборів : Положення Спілки податкових консультантів України від 18 травня 2009 року № 12 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.taxadvisers.org.ua/certification/polojennya.html.

Центри обслуговування платників податків / Інформація з офіційного сайту Державної фіскальної служби України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda.

Публічний звіт про діяльність Міндоходів України у 2013 році / Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/data/ files/10866.pdf.

У першому півріччі 2014 року кількість звернень на “Пульс” зросла в 1,4 раза / Інформація з офіційного сайту Державної фіскальної служби України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/media-tsentr/ novini/154961.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019