АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ У ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЙОГО ПЛАНУВАННЯ

Уляна Вікторівна Івасечко

Анотація


Івасечко У. В. Аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі: інформаційна база та проблемні питання його планування.

 

Охарактеризовано особливості та завдання аудиту розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі. Проаналізовано інформаційну базу аудиту розрахунків за страхуванням. Досліджено проблемні питання планування внутрішнього та зовнішнього аудиту розрахунків за страхуванням.

 

Ivasechko U. The audit of payments for insurance companies in the construction industry: knowledge base and problematic aspects of planning.

 


The features and objectives of the audit of payments for insurance companies in the construction industry characterized. Posted knowledge base audit of payments for insurance. Investigated problematic aspects of planning internal and external audit of payments for insurance.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білуха М. Т. Курсаудиту. – К. : Вищашкола – “Знання”, 1998. – 573 с.

Гончарук Я. А., Рудницький B. C. Аудит. – Львів : Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

Гулько Д. С., Федченко Т. В. Раціоналізація інформаційного забезпечення кожної стадії аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/ Economics/22355.doc.htm.

Піголь І. Д., Даценко Г. В. Місце інформаційного забезпечення у процесі аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf. org/pigol-id-datsenko-gv-mistse-informatsiynogozabezpechennya-u-protsesi-auditu/.

Пантелєєв В. П. Аудит : Конспект лекцій з курсу “Аудит” для студентів спеціальностей “Фінанси”, “Маркетинг” та “Менеджмент організацій” / Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/1092566/.

Рудницький В. С. Методологіяіорганізація аудиту. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 196 с.

Усач Б. Ф. Аудит : Навч. посіб. – К. : Знання-Прес, 2002. – 133 с.

Філозоп О. В. Планування внутрішнього аудиту на промисловому підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ztu.edu.ua/en/science/publishing/visnik/ econom/2_48/24.pdf.

Харламова О. В. Пропозиції щодо врахування галузевих особливостей аудиту будівельних організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu. ua/31667/1/35.pdf.

Алєксеров Р. Б. Методика проведення контролю страхування майна сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1103/10/.

Коваль Л. В. Щодо питання забезпечення аудиту операцій зі страхування майна // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки / Редколегія : Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2010. – Випуск 5, том 2. – С. 52–55.

Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua.

Кричун П. М. Служба внутрішнього аудиту на будівельних підрядних підприємствах : проблеми та перспективи функціонування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1050.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019