ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Юлія Володимирівна Петленко

Анотація


Петленко Ю. В. Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур.

 

Розглянуто теоретичні й методологічні аспекти управління фінансами в інтегрованих корпоративних системах. Розкрито зміст понять “корпорація”, “інтегрована корпоративна структура”, “фінанси інтегрованої корпоративної структури”. Визначено особливості та види фінансових відносин інтегрованих корпоративних структур. Запропонована авторська класифікація фінансових відносин інтегрованих корпоративних структур за суб’єктами та економічним змістом. Обґрунтовано систему внутрішніх та зовнішніх фінансових взаємовідносин інтегрованої корпоративної системи.

 

Petlenko Ju. Peculiarities of finance in integrated corporate structures.

 


Theoretical and methodological aspects of financial governance in integrated corporate systems are considered. The content of the definitions “corporation”, “integrated corporate structure”, “finance of integrated corporate structure” are exposed. Features and types of financial relationships are identified for the integrated corporate structures. The author’s classifi cation of financial relations structures for integrated corporate entities and economic content is proposed. The system of internal and external financial relationships integrated corporate system is substantiated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Федорович В. О. Механизм управления крупными корпорациями с учетом экономических интересов основных групп стейкхолдеров // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. – 2013. – №4 (24) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-upravleniya-krupnymikorporatsiyami-s-uchetom-ekonomicheskihinteresov-osnovnyh-grupp-steykholderov (дата обращения : 02.12.2014).

Основы корпоративных финансов / С. Росс, Р. Вестерфилд, Б. Джордан. – М. : Лаборатория базовых знаний, 2000. – 720 с.

Финансовый менеджмент : Экспресс-курс / Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон : Пер. с англ. Н. Ливинской. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2013. – 592 с.

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов : Пер. с англ. Н. Барышниковой. – М. : Олимп-Бизнес, 2014. – 1008 с.

Мильнер Б. З. Теория организации. – 2-е изд. – М. : Инфа, 1999. – 480 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/.

Ван Хорна Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента : Пер. с англ. – 11-е изд. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 992 с.

Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України” від 18.04.2005 р. № 96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/baseot/ua-smtmxt.htm.

Наказ Фонду державного майна України “Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства (Положення про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, п.3)” від 29.12.2010 р. № 1954 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/ doc/?uid=1078.13659.0.

Williams J. B. The Theory of Investment Value. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 1938.

Gordon M. J., Shapiro El. Capital Equipment Analysis : The Required Rate of Profit // Management Science. – 1956. – Р. 102–110.

Дамодаран А. Ивестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов : Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1324 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019