ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Оксана Василівна Квасниця

Анотація


Квасниця О. В. Фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств в Україні.

 

Розглянуто наукові підходи до трактування сутності фінансового механізму. Запропоновано авторське визначення сутності поняття “фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств”. Обґрунтовано, що для забезпечення належного розвитку малих підприємств потрібно створити відповідні умови щодо формування ефективного фінансового механізму.

 

Kvasnytsja O. Financial mechanism to ensure the development of small enterprises in Ukraine.

 


The scientific approaches concerning interpretation of the essence of the financial mechanism are considered. The authorial concept of “financial mechanism to ensure the development of small enterprises” is suggested. The need to create appropriate conditions for the formation of the effective financial mechanism for the proper development of small businesses is proved.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Александрова М. М., Маслова С. О. Гроші. Фінанси. Кредит : Навч. посібник для вузів. – 2-е вид., переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 336 с.

Балабанова А. И., Балабанов И. Т. Финансы. – СПб. : Питер, 2000. – 192 с.

Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М. : Финансы и статистика, 1994. – С. 25.

Фінанси : Навч. посібник / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. – Львів : Магнолія, 2008.

Борисова В. А. Економічний механізм ресурсокористування в аграрній сфері. – Суми : Довкілля, 2004. – 167 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів. – К. : НІОС, 2001. – С.104.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси : Підручник. – К. : НІОС, 2002.

Венгер В. В. Фінанси : Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 432 с.

Волков О. М. Экономика предприятия : Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 520 с.

Економічна енциклопедія. – Т. 3. – К. : Академія, Тернопіль : Академія народного господарства, 2002. – С. 817.

Івашко О. А. Фінанси : курс лекцій. – К. : Київ. ін-т міжнар. економіки та підприємництва, 2008.

Кириленко О. П. Фінанси. Теорія та вітчизняна практика : Навч. посібник. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 259 с.

Гроші. Фінанси. Кредит : Навч.-метод. посібник / Г. Г. Кірейцев, Н. М. Александрова, С. О. Маслова ; За ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 312 с.

Ковалюк О. М. Фінансовий механізм економіки України // Фінанси України. – 2001. – № 9. – С. 22–28.

Финансы предприятий : Учебник для вузов / Н. В. Колчина, Т. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 447 с.

Льовочкін С. В. Фінансовий механізм макроекономічного регулювання. // Фінанси України. – 2000. – № 12. – С. 26.

Москаленко В. П., Шипунова О. В. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия : научно-методическое издание / Под науч. ред. д. э. н., проф. В. П. Москаленко. – Сумы : Довкілля, 2003. – 176 с.

Никольский П. С. Финансы в системе хозяйственного механизма управления промышленностью. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 128 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : Навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.studentbooks.com.ua/content/view/37/54/1/9.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 1999. – С. 17.

Пашковский В. С. Кредитно-расчётный механизм в системе управления отраслью. – М. : Финансы, 1980. – С. 23.

Фінанси підприємств : Підруч. / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам та ін. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 1998. – С.18.

Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 495 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovari.yandex.ru/dict/economic.

Теория финансов : Учеб. пособие / Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко, Т. Е. Бондарь и др. – 2-е изд., стереотип. – Мн. : Высш. шк., 1998. – С. 142.

Государственные финансы : Учеб. пособие / В. М. Федосов, С. Я. Огородник, В. М. Сутормина и др. – К. : Лыбидь, 1991. – 276 с.

Финансовый механизм воздействия на производство. – М. : Финансы, 1972. – С. 19.

Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий : Учеб. пособ. – М. : ИНФРА-М, 1999. – С. 13.

Юрій С. І., Федосов В. М. Фінанси : Підручник. – К. : Знання, 2008. – 80 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019