ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ

Олеся Вікторівна Лебідь

Анотація


Лебідь О. В. Проблеми фінансового забезпечення інновацій.

 

Проаналізовано теоретично-методичні проблеми фінансування банківських інновацій. Узагальнено підходи до визначення понять “фінансування” та “фінансове забезпечення інновацій”. На основі критичного аналізу існуючих розробок сформовано систему фінансового забезпечення впровадження інновацій банку, показано взаємозв’язки її ключових елементів.

 

Lebid O. Problems of banking financing innovations and technologies financing. 

 

Theoretical and methodological problems of bank financing innovations are analysed. Approaches to definitions of “funding” and “financial support of innovations” are generalized. The financial security system of banking innovations is formed based on a critical analysis of existing development and the relationship of its key elements are shown.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Riding The Wave. How Europe can gain from the rising tide of scientific data : Final report of the High Level Expert Group on Scientific Data ; A submission to the European Commission, October 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf.

Gantz J., Reinsel D. The Digital Universe In 2020 : Big Data, Bigger Digital Shadows , and Biggest Growth in the Far East, December 2012, by John Gantz and David Reinsel, ponsored by EMC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idcthe-digital-universe-in-2020.pdf.

The Global Competitiveness Report 2013-2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/reports/globalcompetitiveness-report-2013-2014.

Стратегічний план АТ “Ощадбанк” на 2012-2015 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oschadnybank.com/uploads/ Presentation_ 28.12.11.pdf.

Стратегический план развития Сбербанка России до 2014 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sberbank.ru/ common/img/uploaded/ir/pics/strategy_rus.pdf.

Укрексімбанк 20 років : досвід, надійність, розвиток [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eximb.com/img/app_links/1518.pdf.

Перелік банків України, які знаходяться на ліквідації станом на 30.09.2014 за даними Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov. ua/control/uk/publish/article?art_id=75473&cat_id=40259.

Активізація інноваційної діяльності : організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення / О. І. Амоша [та ін.] ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2007. – 328 с. – Бібліогр. : с. 280–287.

Инвестиционная деятельность банков в Украине / А. И. Амоша и др. ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 1999. – 51 с.

Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку / О. І. Амоша та ін. ; наук. ред. О. І. Амоша ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2002. – 108 с.

Васильева Т. А. Банковское инвестирование на рынке инноваций : Монография. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2007. – 513 с.

Васильєва Т. А. Банківське фінансування інноваційної діяльності : Монографія. – Суми : Ділові перспективи, 2006. – 60 с.

Геєць В. М., Семиноженко В. П. Інноваційні перспективи України : Монографія. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

Національна інноваційна система : зарубіжний досвід, стан в Україні : аналіт. матеріали до Парламент. слухань / В. М. Геєць та ін. ; ред. В. М. Геєць, Л. І. Федулова ; НАН України, Ін-т економіки і прогнозування. – К., 2007. – 184 с.

Колодізєв О. М. Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки : Монографія ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 239 c. – Бібліогр.: 273 назв.- укp.

Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 422 с.

Кузнєцова А. Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності : Монографія. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2005. – 320 с.

Кузнєцова А. Я. Фінансові механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності : Монографія. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2004. – 279 с.

Кузнєцова Л. В. Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку : Монографія / Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса : Видавництво “Атлант”, 2009. – 324 с.

Куценко Ю. Ю. Капітал інновацій. Моделі та типові етапи : Наук.-практ. посіб. з інноваційно-фінансового менеджменту. – К. : ЗАТ “ВІПОЛ”, 2003. – 150 с.

Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : Моногр. / Ін-т екон. прогнозування НАН України, Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2004. – 434 с. – Бібліогр. : C. 392–407.

Присяжнюк А. Ю. Управління інноваційною діяльністю в контексті формування фінансових потоків : Монографія. – К. : ДКС “Центр”, 2011. – 211 с.

Рошило В. І. Джерела фінансування інноваційного розвитку підприємств. – Чернівці : Книги- ХХІ, 2006. – 272 с.

Сердюк І. Г. Фінансове регулювання інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні : Монографія / Наук. ред. О. П. Орлюк ; НДІ інтелект. власності Акад. прав. наук України. – К. : Лазурит-Поліграф, 2007. – 215 с.

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України : Монографія / М. І. Диба та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Диби і канд. екон. наук, доц. О. М. Юркевич ; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2013. – 425 с.

Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж, 2004. – 400 с.

Економічна енциклопедія : у трьох т. / Відп. ред. С. В. Мочерний. – К. : Видавничий центр “Академія”. – Т. 3. – 2002. – 952 с.

Зятковський І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств : Монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 215 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240 с.

Сокиринська І. Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 88–95.

Ільїна К. О. Формування системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку у відкритій економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019