ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОЗИК МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ

Віктор Миколайович Русін

Анотація


Русін В. М. Особливості надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

 

Розглянуто особливості процесу надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. Проаналізовано обсяги отриманих місцевими бюджетами безвідсоткових позичок на покриття тимчасових касових розривів та середньострокових позичок. Досліджено переваги та недоліки запозичень місцевих бюджетів з єдиного казначейського рахунку. Запропоновано шляхи подальшого вдосконалення вітчизняної системи надання позик місцевим бюджетам.

 

Rusin V. Features providing loans to local budgets at the expense of a single treasury account.

 


The features of the process of lending to local budgets at the expense of a single treasury account are considered. The volume of local budgets received interest-free loans from the single treasury account to cover temporary cash gaps and medium-term loans is analysed. The advantages and disadvantages of borrowing local budgets from a single treasury account are investigated. The ways of further improving of the national system of loans to local budgets at the expense of a single treasury account are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України, редакція від 8.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1370601878334638.

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12.

Порядок покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів : Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1204. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1204-2010-%D0%BF/paran10#n10.

Лучка А. В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів : теоретичні основи та вітчизняна практика // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 1 (6). – С. 19–31.

Про обсяги позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів ЄКР (станом на 25.11.2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=23608&page=0.

Порядок надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення : Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1203-2010- %D0%BF.

Довідка про середньострокові позики, надані з єдиного казначейського рахунку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=23608&page=1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019