ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Ксенія Михайлівна Ткач

Анотація


Ткач К. М. Теоретичні аспекти міжбюджетних трансфертів як інструменту конвергенції економічного та соціального розвитку держави.

 

Розкрито дуалістичну природу міжбюджетних трансфертів, що є єдністю двох складових: економічної та суспільно-політичної; сформульовано їх функції. Досліджено сутність міжбюджетних трансфертів як інструменту конвергенції економічного та соціального розвитку держави.

 

Tkach K. Theoretical aspects intergovernmental transfers as a tool convergence of economic and social development of the state.

 


The dual nature of intergovernmental transfers as two components: economic, social and political is exposed. Their functions are formulated. The essence of intergovernmental transfers as an instrument of convergence of economic and social development is investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України : за станом на 26 жовтня 2014 р. / Верховна Рада України : від 08.07.2010 р. № 2456-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17.

Андрущенко В. Л. Фiнансова думка Заходу в ХХ столiттi : (Теоретична концептуалiзацiя i наукова проблематика державних фiнансiв) : Монографія. – Львiв : Каменяр, 2000. – 303 с.

Бондарук Т. Г. Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5 (83). – С. 146–153.

Бюджетна система : Підруч. / За ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбової літератури ; Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 871 [1] с.

Фінансові інструменти конвергенції регіонального розвитку / І. М. Вахович, І. В. Ропотан, О. П. Чапюк // Економічний форум . – 2014. – № 4. – С. 77–85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_4_15.pdf.

Грицюк Т. В. Бюджетное регулирование, макроэкономическая стабильность и экономический рост // Финансы и кредит. – 2003. – № 13 (127). – С. 14–26.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка та ін. ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 283 с.

Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. – К. : Femina, 1995. – 368 с.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України. – К. : Т-во “Знання” : КОО, 1999. – 487 с.

Місцеві фінанси в Україні : Правове регулювання : Навч. посіб. / О. С. Близнюк, Н. Л. Губерська, О. А. Музика, Р. А. Усенко. – К. : Дакор : КНТ, 2007. – 316 с.

Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій : Монографія / За ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 376 с.

Слухай С. В. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах : від теорії до реалій : Монографія. – К. : Артек, 2002. – 288 с.

Bös D. Zur Theorie des Finanzausgleichs, in Probleme des Finanzausgleichs I, Hrgn von W. Dreissig, Berlin : Dunsker und Humblot / Schriften des Vereins für Socialpolitik, Neue Folge. – 1978. – Bd. 96/1. – S. 45-133.

Breton A. Competitive Governments. An Economic Theory of Polіtics and Public Finance. – Cambpidge : Cambpidge University Press, 1996. – 385 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jstor.org/discover/10.2307/40325829?uid=3739232&uid=2&uid=4&sid=2110249142977.

Musgrave R. A. The Theory of Public Finance. – New York : McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1959. – 405 p.

Oates W. An Essay on Fiscal Federalism // Journal of Economic Literature. – 1999. – Vol. 37. – P. 1120-1149 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econweb.umd.edu/~oates/research/ FiscalFederalism.pdf.

Shoup C. S. Public Finance. – L. : Weidenfeld & Nikolson, 1969 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.barnesandnoble.com/w/public-finance-carl-s-shoup/1102736770?ean=9780932400024&isbn=9780932400024&itm= 11&usri=carl%2bs%2bshoup.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019