ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ПРОБЛЕМИ, ЧИННИКИ, АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ РЕАЛІЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Алла Андріївна Грушева, Катерина Олександрівна Холявко

Анотація


Грушева А. А., Холявко К. О. Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід.

 

Розглянуто основні світові тенденції формування рівня заробітної плати. Виокремлено чинники, що безпосередньо чи опосередковано впливають на рівень оплати праці залежно від виду діяльності, економічного розвитку та особливостей ведення внутрішньої політики країни.

 

Grushena A., Кholjavko K. Wages differentiation: problems factors, analysis of home realities and foreign experience.

 


The main global trends of the formation of wages level are revealed. It is determined factors that directly or indirectly affect at the level of wages, depending on the type of activity, economic development and features of conducting the domestic policy of the country.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рівень заробітної плати відповідно до видів робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kadrovik.ua.

Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр.

Відмінності в рівнях заробітної плати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// uchebnik-online.com/123/1138.html.

Кустовська О., Безродна Т. Порівняльний статистичний аналіз диференціації в оплаті праці (дослідження науковців) / Вісник ТНЕУ. – 2011. – Вип. 2. – С. 114–117.

Баранов В. В. Світовий досвід побудови ефективної системи оплати праці на підприємстві // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 20(1). – С. 139–145. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2011_20(1)__23.pdf.

Середня заробітна плата в Японії за видом діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stat.go.jp/english/data/ service/2004/gaiyou/z5.htm.

Середня заробітна плата в Україні за видами економічної діяльності за місяць у 2014 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/ gdn/Zarp_ek_m/zpm2014_u.htm.

Зарплата українських вчителів - одна з найнижчих у світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/society/838832-zarplata-ukrajinskih-vchiteliv-odnaz-naynijchih-u-sviti.html.

Середня зарплата українського вчителя – 2 500 грн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/117210.html.

“Пакращення” : вукраїнціву 2013-му – найменша заробітна плата у Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.expres. ua/main/2013/05/02/86546-pakrashchennyaukrayinciv-2013-mu-naymensha-zarobitna-platayevropi.

Кваснікова Г. С. Закордонний досвід застосування оплати праці найманих працівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua.

Середня заробітна плата у порівнянні з країнами світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.varianty.net/.

Заробітна плата робітників в світі. Звіт ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rate1.com.ua/ua/suspilstvo/2194/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019