РОЗВИТОК РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР

Олександр Миколайович Віленчук

Анотація


Віленчук О. М. Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір.

 

Розкрито історичні та соціально-економічні аспекти формування страхових відносин в аграрній сфері з часів античності до сьогодення. Проаналізовано процес формування нормативно-правового забезпечення діяльності страхових компаній на ринку аграрного страхування за період 1993–2012 рр. Визначено тенденції розвитку ринку аграрного страхування за 2005–2013 рр. Окреслено стратегічні вектори перспектив функціонування ринку аграрного страхування в Україні.

 

Vilenchuk O. Market performance of agricultural insurance: historical and socio-economic aspects.

 


The historical and socio-economic aspects of the insurance relationships formation in the agricultural sector are exposed since antiquity to the present. The process of the regulatory support of the insurance companies is analysed in the agricultural insurance market in 1993–2012. The agricultural insurance market trends are defi ned in 2005–2013. The strategic vectors of the future market performance of agricultural insurance in Ukraine are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абрамов В. Ю. Страхование : теория и практика. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 759 с.

Аграрне страхування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. agroins.com.ua.

Взаимное земское страхование от огня. – Чернигов : Тип. губернского земства, 1901. – 181 с.

Воблый К. Г. Основы экономии страхования. – Тернополь : Економічна думка, 2001. – 238 с.

Ільченко Г. О. Історико-правовий аналіз передумов виникнення страхових правовідносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./PPiP/2013_12/illchenko.pdf.

Кашкарьова О. В. Історико-правовий аналіз страхування як ланки фінансової системи // Право і безпека. – 2011. – № 5. – С. 16–20.

Латишева О. В. Радянська система добровільного страхування в 30-х роках // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия “Исторические науки”. – 2010. – Т. 23(62), № 1 : спецвыпуск “История Украины”. – С. 114–124.

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uainsur.com.

Маршев В. И. История управленческой мысли. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 731 c.

Миндрин А. С., Зверев А. В. Экономический механизм страхования урожая сельскохозяйственных культур. – М. : Российская академия сельскохозяйственных наук ; Всероссийский НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве (ВНИЭТУСХ), 2001. – 156 с.

Озернюк Г. В. Страхові правовідносини в період середньовіччя // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия “Юридические науки”. – 2013. – Том 26 (65), № 2–2. – С. 42–45.

Портал о сельскохозяйственном страховании [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agroinsurance.com.

Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24 черв. 2004 року № 1877-IV (зі змінами станом на 04.07.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua.

Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від 9 лют. 2012 р. № 4391-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua.

Про страхування : Закон України від 7 берез. 1996 р. № 85/96-ВР (зі змінами станом на 04.07.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua.

Проект Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку) “Розвиток агрострахування в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifc.org/ukraine/ag-ins.

Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. – Репринт. – М. : ЮКИС, 1992. – 282 с.

Історія страхування : Підручник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, С. І. Кубів, О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2005. – 213 с.

Страхування : Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.

Страховое дело : Учебник / Под ред. проф. Л. И. Рейтмана – М. : Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 1992. – 524 с.

Словник іноземних слів : 23000 слів та термінів, словосполучень / Уклад Л. О. Пустовіт, О. І. Скопенко, Г. М. Сюта та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.

Mutual Insurance in Figures : Executive summary from the 2007 study produced by AMICE’s predecessor association AISAM. – Brussels : Association International des Societes d’Assurance Mutuelle. – AISAM, 2007. – P. 19. (24 p.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019