ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ НЕДОПУЩЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В УКРАЇНІ

Олена Святославівна Заклекта-Берестовенко, Володимир Володимирович Угрин

Анотація


Заклекта-Берестовенко О. С., Угрин В. В. Превентивні заходи недопущення виникнення та зростання обсягів податкового боргу в Україні.

 

Розкрито проблеми, що існують у сфері погашення податкового боргу в Україні. Зосереджено увагу на пошуку різноманітних напрямів мінімізації податкової заборгованості. Зазначено, що більшість досліджень вітчизняних науковців спрямовані на можливість скорочення уже існуючого боргу, тоді як можливість застосування превентивних заходів практично не розглядається. Виокремлено й обґрунтовано тактичні та стратегічні заходи, спрямовані на недопущення виникнення і зростання обсягів податкового боргу в Україні.

 

Заклекта-Берестовенко Е. С., Угрын В. В. Превентивные меры недопущения возникновения и роста объемов налогового долга в Украине.

 

Раскрыты проблемы, существующие в сфере погашения налогового долга в Украине. Сосредоточено внимание на поиске различных направлений минимизации налоговой задолженности. Отмечено, что большинство исследований отечественных ученых направлены на возможность сокращения уже существующего долга, тогда как возможность применения превентивных мер практически не рассматривается. Выделены и обоснованы тактические, а также стратегические меры, направленные на недопущение возникновения налогового долга и роста его объемов в Украине.

 

Zaklekna-Berestovenko O., Ugryn V. Preventive measures to prevent the emergence and growth of tax debt in Ukraine.

 

Introduction. In Ukraine there is a problem of growth in taxpayers’ tax arrears which is caused by imperfect and ineffective procedure of tax debt cancellation. Therefore, it is of utmost importance to resolve the issues which will prevent the emergence and growth of tax debt to the budgets of all levels in the context of the interests of both the state and taxpayers.

Purpose. The aim of the article is to identify and substantiate key measures to prevent the emergence and growth of tax debt in Ukraine. The theoretical analysis of approaches of local scientists to solve management problems of tax debt and legalization of relations in the sphere of tax debt is conducted. The essence of strategy and tactics of the reduction of the tax debt is found.

Results. Tools focused on achieving a strategic goal are determined, namely the article suggests mechanisms to prevent manifestations of the phenomenon of tax debt. Local tools to overcome local tax debt aimed at preventing non-payment of tax liabilities for certain taxes and fees are substantiated.

Conclusion. The authors have outlined a series of measures aimed at solving the problems to prevent the emergence and growth of tax debt, including the following ones: expanding the functions of the electronic taxpayer’s cabinet; encouraging taxpayers to due payment of tax liabilities; improvement of tax culture and consciousness of taxpayers; improving the legal regulation of tax debt in terms of controlling access to the accounts receivable of taxpayers.


Ключові слова


податковий борг; превентивні заходи; мінімізація податкової заборгованості; стратегія; тактика; налоговый долг; превентивные меры; минимизация налоговой задолженности; стратегия; tax debt; preventive measures; minimization of tax arrears; strategy

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Позняков С. П. Адміністративно–правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право” / С. П. Позняков. – Ірпінь, 2007. – 21 с.

Тимченко О. М. Податковий борг в Україні : мінімізація ризиків та ефективність менеджменту : дис. … д–ра екон. наук : спец. 08.00.08 / О. М. Тимченко. – К., 2010. – 431 с.

Грушко В. І. Податковий борг : причини виникнення та шляхи скорочення / В. І. Грушко, К. В. Палюк // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Сер. “Економіка”. – 2004. – № 69. – С. 47–51.

Голуб Н. Должник это не всегда бедняк. Как создать механизм погашения налоговой задолжености / Н. Голуб // Власть и политика. – 2003. –№ 21 (166). – С. 6 –7.

Десятнюк О. М. Діалектика ризиковості розбудови податкової системи України : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 425 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. зі змінами та доп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96–вр.

Наказ Міністерства фінансів України №1588 “Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів” від 09.12.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1562–11.

Сервіс “Електронний кабінет платника податків” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/modernizatsiya–dps–ukraini/arkchiv/proekt––modernizatsiya–derj/elektronna–kartka/.

Угрин В. В. Дисбаланси податкового боргу в Україні : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / В. В. Угрин. – Тернопіль, 2016. – 216 с.

Андрущенко В. Л. Умови та ідеали податкової культури / В. Л. Андрущенко // Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця України : матер. наук.-практ. конф. – Ірпінь : Нац. ун-т. ДПС України, 2006. – С. 13–17.

Іванов Ю. Б. Сутність та ключові аспекти податкової культури як чинника національної економічної безпеки / Ю. Б. Іванов, Ю. В. Бережна // Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2009. – С. 34–37.

Стігліц Дж.-Е. Економіка державного сектору / Дж.Е. Стігліц ; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1998. – 854 с.

Таранов І. М. Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 / І. М. Таранов. – Тернопіль, 2004. – 300 с.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?&art_id=398672&cat_id=398671.

Податковий кодекс України від №2755– 17 із змінами та доповненням 02.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755–17.

Лист Міністерства юстиції України № 881-0-3-13/10.1 “Щодо визначення термінів” від 10.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0881323–13.

Постанова Кабінету Міністрів України № 358 “Про затвердження Порядку і правил обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування” від 06.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/358–2011–п.

Гарбар Т. “Транзитер” і “яма” – податкова карма або про “ризикові підприємства” [Електронний ресурс] / Т. Гарбар. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/tgrabar/article/8593.aspx.

References :

Pozniakov, S. P. (2007). Administratyvno– pravovyi rezhym detinizatsii vidnosyn u sferi pohashennia podatkovoho borhu [Administrative legal regime of a detenization of the relations in the sphere of repayment of a tax debt]. Thesis 12.00.07. Kyiv [in Ukrainian].

Tymchenko, O. M. (2010). Podatkovyi borh v Ukraini : minimizatsiia ryzykiv ta efektyvnist menedzhmentu [Tax debt in Ukraine : minimization of risks and efficiency of management]. Thesis 08.00.08. Kyiv [in Ukrainian].

Hrushko, V. I., Paliuk, K. V. (2003). Podatkovyi borh : prychyny vynyknennia ta shliakhy skorochennia [Tax debt: reasons of emergence and way of reduction]. Visnyk Kyivskogo natcionalnogo universytetu im. T. Shevchenka – Bulletin of KNU, 69, 47–51 [in Ukrainian].

Holub, N. (2003). Dolzhnik eto ne vsegda bednyak. Kak sozdat mehanizm pogasheniya nalogovoy zadolzhenosti [The debtor is not always the poor. How to create the mechanism of repayment of tax debt]. Vlast i politika – Power and politics, 21 (166), 6–7 [in Russian].

Desiatniuk, O. M. (2010). Dialektyka ryzykovosti rozbudovy podatkovoi systemy Ukrainy [Dialectics of riskiness of development of tax system of Ukraine]. Thesis 08.00.08. Ternopil [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. (1996, June, 28). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96–вр.

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy №1588 “Pro zatverdzhennia Poriadku obliku platnykiv podatkiv i zboriv” vid 09.12.2011 [Order of the Ministry of finance of Ukraine №1588 “About the statement of the Order of the accounting of payers of taxes and fees]. (2011, December, 9). Available at: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z1562–11.

Servis “Elektronnyi kabinet platnyka podatkiv” [Electronic office of the taxpayer]. Available at : http://sfs.gov.ua/modernizatsiya–dps–ukraini/arkchiv/proekt––modernizatsiya–derj/elektronna–kartka.

Ugryn, V. V. (2016). Dysbalansy podatkovoho borhu v Ukraini [Imbalances of a tax debt in Ukraine]. Thesis 08.00.08. Ternopil [in Ukrainian].

Andrushenko, V. L. (2006). Umovy ta idealy podatkovoi kultury. Profesiina etyka pratsivnyka derzhavnoi podatkovoi sluzhby yak skladova etyky derzhavnoho sluzhbovtsia Ukrainy [Conditions and ideals of tax culture. Professional ethics of the employee of the State tax administration as component of ethics of the public servant of Ukraine], Naukovo-praktychna konferenciya – Academic and research conference. Irpin [in Ukrainian].

Ivanov, Yu. B. (2009). Sutnist ta kliuchovi aspekty podatkovoi kultury yak chynnyka natsionalnoi ekonomichnoi bezpeky [Essence and key aspects of tax culture as factor of national economic security]. Stan i problemy opodatkuvannia v umovah svitovoi finansovoi kryzy. ІХ Mizhnarodna naukovopraktychna konferenciia. Donetsk [in Ukrainian].

Stiglits, Dzh.-E. (1998). Ekonomika derzhavnogo sektoru [Economy of public sector]. (O.Olijnyk, P. Skilskii, trans.). Kyiv : Osnovy [in Ukrainian].

Taranov, I. M. (2004). Fiskalnyi potentsial Ukrainy ta efektyvnist spravliannia podatkiv [Fiscal capacity of Ukraine and efficiency of collection of taxes]. Thesis 08.04.01. Ternopil [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official web portal of the Ministry of finance of Ukraine]. Available at : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?&art_id=398672&cat_id=398671.

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid №2755–17 iz zminamy ta dopovnenniam 02.12.2010 [Tax code of Ukraine]. (2010, December, 2). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Lyst Ministerstva yustytsii Ukrainy № 881- 0-3-13/10.1 “Shchodo vyznachennia terminiv” vid 10.09.2013 [Letter of the Ministry of Justice of Ukraine № 881-0-3-13/10.1 “Definition of terms”]. (2013, September, 10). Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0881323–13.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 358 “Pro zatverdzhennia Poriadku i pravyl oboviazkovoho strakhuvannia predmeta ipoteky vid ryzykiv vypadkovoho znyshchennia, vypadkovoho poshkodzhennia abo psuvannia” vid 06.04.2011 r. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 358 “About the statement of the Order and rules of obligatory insurance of a subject of a mortgage upon risks of casual destruction, casual damage or damage]. (2011, April, 6) Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/358–2011–п.

Garbar, T. “Tranzyter” i “iama” – podatkova karma abo pro “ryzykovi pidpryiemstva” [“Transiter” and “hole” – a tax karma or about “the risk enterprises”]. Available at : http://blog.liga.net/user/tgrabar/article/8593.aspx.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019