ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ

Ольга Павлівна Кириленко

Анотація


Кириленко О. П. Пенсійна система України: на шляху реформування.

 

Зазначено основні підсумки пенсійної реформи в Україні, виявлено невирішені проблеми, систематизовано заходи з подальшого вдосконалення пенсійної системи. Запропоновано шляхи зміцнення фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України. Визначено причини тінізації заробітної плати та обґрунтовано заходи щодо її зменшення. Акцентовано на необхідності запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування та другого рівня пенсійної системи. Узагальнено основні тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Здійснено порівняння масштабів розвитку глобальних пенсійних ринків і вітчизняного пенсійного ринку.

 

Кириленко О. П. Пенсионная система Украины: на пути реформирования.

 

Отмечены основные итоги пенсионной реформы в Украине, выявлены нерешенные проблемы, систематизированы мероприятия по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы. Предложены пути укрепления финансового состояния бюджета Пенсионного фонда Украины. Определены причины тенизации заработной платы и обоснованы мероприятия относительно ее уменьшения. Акцентировано на необходимости введения обязательного накопительного пенсионного страхования и второго уровня пенсионной системы. Обобщены основные тенденции развития негосударственных пенсионных фондов в Украине. Проведено сравнение масштабов развития глобальных пенсионных рынков и отечественного пенсионного рынка.

 

Kyrylenko O. Reforming of the pension system in Ukraine.

 

Introduction. The system of social protection and social security is of great importance for achieving social development strategic goals. Pension system reform measures which had been taken in Ukraine did not provide the solution to all of the accumulated problems in this area. The increasing complexity of social and economic status of the country, the emergence of new internal and external threats cause the acceleration of the national pension system reforming according to the declared goals.

The purpose of the paper is to summarize the results of the pension reforming in Ukraine, to identify current problems and the ways of their solution.

Results. The main results of the pension reforming in Ukraine were summarized; the unsolved problems were shown; further measures of the pension system reform improving were systemized. Ways of improving of the financial budget of the Pension Fund of Ukraine were offered. The reasons of the wage shadowing were defined and the measures of its reduction were substantiated. The necessity of introduction of mandatory funded pension insurance and second pillar pension system was emphasized. The main trends of private pension funds development in Ukraine were generalized. The levels of global pension and domestic pension markets development were compared.

Conclusion. The need for completing of the initiated pension reform in Ukraine was emphasized according to the following issues: improving of the financial condition of the solidarity pension system; the introduction of the second pillar pension reform; the development of private pension provision; the development of financial market and its tools; the creation of mechanisms for protection pension savings from loss and devaluation; building of the trust in the private pension funds.


Ключові слова


пенсійна система; пенсійна реформа; недержавні пенсійні фонди; глобальні пенсійні ринки; пенсионная система; пенсионная реформа; негосударственные пенсионные фонды; pension system; pension reform; private pension funds; global pension markets

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”, схвалена указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Коваль О. П. Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України : аналіт. доповідь / О. П. Коваль. – К. : НІСД, 2012. – 44 с.

Офіційний сайт Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index.

Пищуліна О., Щодо балансування фінансового стану Пенсійного фонду України : аналіт. доповідь [Електронний ресурс] / О. Пищуліна, О. Коваль // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/297/.

Тенденції тіньової економіки в Україні. 2015 р. // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – К., 2015. – 29 с.

Детінізація зарплат : конверти все ще непереможні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newsradio.com.ua/2015_04_24/ Det-n-zac-ja-zarplat-konverti-vse-shhe-neperemozhn-5355/.

Розенко П. Основний ресурс Пенсійного фонду – детінізація зарплат [Електронний ресурс] / П. Розенко. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248043743.

Другий пішов // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 127. – С. 7.

Таггарт Мак. Рекомендації щодо подальшого реформування пенсійної системи в Україні з метою забезпечення її стабільності / Грег Мак Таггарт, Наталя Горюк, Чарльз Сігер. – К. : USAID. Програма розвитку фінансового сектору. Грудень 2014 р. – 23 с.

Рудик В. К. Сучасні тенденції розвитку системи пенсійного страхування в Україні : монографія / В. К. Рудик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2014. – 272 с.

Федоренко А. Поява другого рівня пенсійної системи – подвійний стимул до розвитку ринку недержавних пенсійних фондів / А. Федоренко // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 81. – С. 18.

Коваль Л. Як подолати дефіцит пенсійного бюджету? [Електронний ресурс] / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2016 – 22 червня. – Режим доступу : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-podolati-deficit-pensijnogo-byudzhetu/p/.

Пенсійна реформа в Україні : напрями реалізації : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2010. – 270 с.

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/.

Global pension assets 2016. Willis Towers Watson [Electronic resource]. – Access mode : https://www.towerswatson.com/.

References :

Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”, skhvalena ukazom Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015 [The strategy for sustainable development. Decree of the President of Ukraine]. (2015, January 12). Available at : http://zakon.rada.gov.ua/.

Koval, O. P. (2012). Ryzyky, zahrozy, priorytety ta naslidky reformuvannia pensiinoi systemy Ukrainy [The risks, threats, priorities and consequences of pension reform of Ukraine]. Kyiv : NISD [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Pensiinoho fondu Ukrainy [Official website of the Pension fund of Ukraine]. Available at : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index.

Pyshchulina, O. & Koval, O. Shchodo balansuvannia finansovoho stanu Pensiinoho fondu Ukrainy [As for balancing the financial condition of the Pension Fund of Ukraine]. Kyiv : Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Available at : http://www.niss.gov.ua/articles/297/.

Tendentsii tinovoi ekonomiky v Ukraini. 2015 r. [Trends of shadow economy in Ukraine]. (2015). Kyiv : Ministry of economic development and trade of Ukraine [in Ukrainian].

Detinizatsiia zarplat : konverty vse shche neperemozhni [De-shadowing of wages, the envelopes still invincible]. Available at : http://newsradio.com.ua/2015_04_24/Det-n-zac-ja-zarplat-konvertivse-shhe-neperemozhn-5355/.

Rozenko, P. Osnovnyi resurs Pensiinoho fondu – detinizatsiia zarplat [The main resource of the Pension fund – deshadowing of wages]. Available at : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248043743.

Druhyi pishov [The second went]. Uriadovyi kurier – Governmental express, 2013, 127 [in Ukrainian].

Mak Tahhart, H., Horyuk., N., & Siher, Ch. (2014). Rekomendatsii shchodo podalshoho reformuvannia pensiinoi systemy v Ukraini z metoiu zabezpechennia yii stabilnosti [Recommendations for further reforming the pension system in Ukraine in order to ensure its stability]. Kyiv : USAID [in Ukrainian].

Rudyk, V. K. (2014). Suchasni tendentsii rozvytku systemy pensiinoho strakhuvannia v Ukraini [Modern trends of pension insurance system in Ukraine]. Kamyanets-Podilskyy : Abetka [in Ukrainian].

Fedorenko, A. (2013). Poiava druhoho rivnia pensiinoi systemy – podviinyi stymul do rozvytku rynku nederzhavnykh pensiinykh fondiv [The appearance of the second pillar of pension system – dual incentive to develop the market of private pension funds]. Uryadovyy kuryer – Governmental express, 81 [in Ukrainian].

Koval, L. (2016). Yak podolaty defitsyt pensiinoho biudzhetu? [How to overcome the deficit of the pension budget?]. Uriadovyi kurier – Governmental express. Available at : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-podolati-deficit-pensijnogobyudzhetu/p/.

Libanova, E. M. (Eds.). (2010). Pensiina reforma v Ukraini : napriamy realizatsii [Pension reform in Ukraine : trends of realization]. Kyiv : Instytut demohrafichnykh i sotsialnykh doslidzhen NAS Ukrainy [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh [Official website of the State commission for regulation of financial services markets]. Available at : http://www.dfp.gov.ua.

Global pension assets 2016. Willis Towers Watson. Available at : https://www.towerswatson.com/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019