Monitoring and credit insurance environmental measures

Tetiana MATSIEVYCH

Анотація


Introduction. Development bank loans for environmental projects in Ukraine must be based on understanding and evaluating the increased risks that they objectively characteristic that may be attributed to unusual risks. An important element of financial security implementation of environmental policy should be the insurance of environmental risks. Environmental situation requires an expansion of traditional as well as search and introduction of new types of insurance, including insurance operating environmental projects from the risk of failure to achieve certain environmental effects.

Purpose. Substantiate need for credit insurance and environmental measures as additional tools extrabudgetary funding projects to preserve the environment.

Results. The theoretical and methodological approaches to project environmental security, based on insurance against the risk of inability to achieve projected environmental effects, based on the principles of mutual benefit and economic interest of the insured in improving their own environmental safety and to determine the damages as compensation for the losses incurred in connection ‘connection with failure to insured stated in the implementation of environmental projects.

Conclusion. It is noted that the important criteria for evaluation of banking risks in this sector are: compliance with Environmental Project national, regional, sectoral objectives and development programs; scientific and technical level of the project; quality of corporate and regional management in the field of environmental protection.


Ключові слова


environmental projects; environmental protection; financing of environmental projects

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Martynenko, V. O. (2012). Shliakhy aktyvizatsii bankivskoho kredytuvannia pryrodookhoronnykh zakhodiv [Bank lending by activating environmental activities]. Ekonomika, upravlinnia, finansy: teoriia i praktyka – Economics, management, finance : theory and practice : Khmelnytskiy, 51-53 [in Ukrainian].

Kovalenko, M. A., Matsievich, T. O. (2014). Pidpryiemstvo yak subiekt kredytnykh vidnosyn na rynku innovatsii : mikroekonomichni ta makroekonomichni aspekty [Enterprise relations as a business credit market innovations, microeconomic and macroeconomic aspects]. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi integratsii – Socio-economic development of regions in the context of international integration, 76-80 [in Ukrainian].

Astapova, G. V. (2008). Udoskonalennia protsentnoi polityky bankiv v protsesi ekolohichnoho kredytuvannia kliientiv [Improvement of interest policy of banks in the environmentally lending]. Problemy ekolohii – Environmental issues, 1-2, 155-158 [in Ukrainian].

Kovalenko, M. A., Matsievich, T. O. (2015). Strakhuvannia yak instrument realizatsii ekolohichnoi polityky [Insurance as a tool for the implementation of environmental policy]. Finansovi doslidzhennia – Financial research, 17, 113-117 [in Ukrainian].

Dubodelova, A. V., Yurinets, O. V., Fedoriv, M. M. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy ekolohizatsii vyrobnytstva ta vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Organizational and economic mechanisms greening production and domestic enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” – Bulletin of the National university “Lviv Polytechnic”, 698, 156-162 [in Ukrainian].

“IeS mozhe znyzyty import hazu z Rosii na tretynu zavdiaky ekonomii” [The EU can reduce gas imports from Russia due to a third economy]. Ukrainska enerhetyka. – Ukrainian energy. Available at : http://ua-energy.org/post/46938 [in Ukrainian].

Bui, T., Moshenets, E. (2012). Molodo. Zeleno [Youth. Green]. Investgazeta. – Investgazeta, 15, 18 [in Russian].

Kavun, S. V., Matsiievych, T. O. (2015). Rozvytok rynku bankivskykh platizhnoi kartky na prykladi kredytuvannia proektiv dlia ekolohichnoho pidpryiemnytstva [Market development bank card loans for example projects for environmental business]. Visnyk Cherkackoho universytetu – Bulletin of Cherkasy yniversity, 33 (366), 77-87 [in Ukrainian].

Kakutych, Ye. Yu. (2007). Ekolohichne pidpryiemnytstvo u zabezpechenni staloho ekonomichnoho zrostannia [Ecological entrepreneurship in sustainable economic growth]. Thesis : 08.00.06 [in Ukrainian].

Balabanova, I. T. (1994). Osnovyi finansovogo menedzhmenta. Kak upravlyat kapitalom? [Fundamentals of financial management. How management capital?]. Finansyi i statistika. – Finance and statistics, 25 [in Ukrainian].

Bazhaykin, A. L. (2005). Ponyatie i soderzhanie ekologicheskogo strahovaniya. [The concept and content of the environmental insurance]. Gosudarstvo i pravo. – State and law, 67-74 [in Russian].

Pikus, R.V., Lobova, O. M. (2009). Strahuvannia ekolohichnyh ryzykiv v Ukraini [Insurance environmental risks in Ukraine]. Visnik Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka – Bulletin of Kyiv National University, 113/114, 27-32 [in Ukrainian].

Pashniva, V. A. (2012). Oboviazkove ekolohichne strakhuvannia : problemy suchasnoho zakonodavstva [Mandatory environmental insurance: problems of modern legislation]. Yevropeiski perspektyvy. – European perspective, 2(1), 228-231 [in Ukrainian].

Shumilo, O. M. (2014). Stanovlennia pravovoho instytutu ekolohichnoho strakhuvannia v Ukraini [Becoming legal institute of ecological insurance in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. – Scientific bulletin of Kherson state university, 2, 41-46 [in Ukrainian].

Ivanov, A. N., Solovova, A. A. Zarubezhnyiy opyt po strahovaniyu lesnogo fonda [Foreign experience on forest insurance]. Available at : http://ins-info.ru/?p=2.

Zakon Ukrayini “Pro strahuvannya” № 246- VIII vid 05.03.2015. [Law of Ukraine “On insurance” (2015. May, 3). Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/85/96.




DOI: https://doi.org/10.35774/sf2017.01.115

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Ternopil National Economic University
© "WOF", 2004-2019