Social and professional adaptation of transferred to reserve military servicemen as an object of financial support

Taras VDOVYCHENKO

Анотація


Introduction. Nowadays there are no active governmental instruments to finance the activities associated with social and professional adaptation of former military servicemen. The implementation of such programs is mainly carried out at the expense of limited foreign assistance. Insufficient elaboration of theoretical fundamentals and practical aspects of financial supply to sustain the mentioned adaptation in Ukraine predominantly explain it.

Objectives. One has to identify the semantic differences in scientific approaches to determination of essence of social and professional adaptation of transferred to reserve servicemen, suggest authentic definition of this notion from the viewpoint of its financial supply, systemize, generalize and deepen the theoretical & conceptual fundamentals of financing the mentionedabove events and programs of adaptation.

Results. The author critically analyzed the number of definitions of social and professional adaptation of transferred to reserve servicemen and specified the structure of mentioned adaptation due to its main components. The updated definition of social and professional adaptation of transferred to reserve servicemen as an object of financing was determined. On the basis of generalized global and national experience there was developed a typology of financial sources for social and professional adaptation of former servicemen according to three criteria: level of formation, location and financing model. The author conditionally grouped four types of models of its financing due to available financial sources: centralized (budget), decentralizedendogenous, decentralized-exogenous and integrative (mixed). The author has also substantiated the fact that decentralized-exogenous model of financing of social and professional adaptation of former servicemen prevailed lately in Ukraine and identified its peculiarities and disadvantages.

Conclusion. The suggested typology of financial sources for social and professional adaptation of transferred to reserve servicemen facilitates selection of optimal financial sources and models taking into account the national specificity. Under modern domestic conditions of social and economic development it is recommended to apply the integrative (mixed) model of financing that is based on the principle of social partnership and assumes the participation of all economic sectors in financing of program events of social and professional adaptation of transferred to reserve servicemen: municipal, business and non-governmental (public) ones


Ключові слова


social and professional adaptation of transferred to reserve servicemen; adaptation programs; financial supply

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kontseptsiia Derzhavnoii tsiliovoi prohramy sotsialnoi i profesiynoi adaptatsii viyskovosluzhbovtsiv, yaki pidliahaiut zvilnenniu, ta osib, zvilnenykh z viiskovoi sluzhby, na period do 2017 roku, skhvalena rozporyadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 hrudnia 2013 r. №1068-r (z vnesenymy zminamy, redaktsiia vid 18.06.2014 r.) [The Concept of Governmental target program of social and professional adaptation of military servicemen, who are scheduled to retirement, and individuals, who have been retired from military service, for the period up to 2017, and which was approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine on (with amendments made on 18/June/2014)]. (2013, December, 18). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-2013-%D1%80.

Horbenko, S. V., Khoma, V. V., Shpanchuk, H. V. & Smirnov, I. I. (2013). Adaptatsiia viiskovosluzhbovtsiv do tsyvilnoho zhyttia – odyn z osnovnykh napryamiv rozvytku kadrovoi polityky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Adaptation of military servicemen to civil life as a main direction of human resources policy in Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitryanykh Syl – Collection of scientific articles of Kharkiv Air Force University, 4, 15–21. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2013_4_6 [in Ukrainian].

Kondriukova, V. V. & Sliusar, I. M. (2013). Sotsialno-psykholohichna adaptatsiia viiskovosluzhbovtsiv sylovykh struktur, zvilnenykh u zapas [Social & psychological adaptation of transferred to reserve defense and law enforcement agencies’ personnel]. Kyiv: Hnozis [in Ukrainian].

Kosik, S. L. (2013). Socialno-psihologicheskie osobennosti adaptatsii voennosluzhashhih, uvolennyh s voennoy sluzhby. Osobennosti smeny proffesii v zrelom vozraste [Social & psychological peculiarities adaptation of transferred to reserve military personnel. How to change profession in age of discretion]. Noginsk: GBUSO MO “Tsentr SAV”. Available at: http://www.oblvoin.ru/press/2.pdf.

Razov, P. V. (2015). Riski socialnoy adaptatsii voennosluzhashhih, uvolennyh v zapas, k usloviyam grazhdanskoy zhizni v Rossii i strategii ih preodoleniya [Risks of social adaptation of transferred to reserve defensemilitary personnel to civil life in Russia and the strategies to eliminate them]. Rostov-na-Donu: Federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie vyisshego obrazovaniya “Yuzhnyiy federalnyiy unіversitet”. Available at: http://hub.sfedu.ru

Rubtsov, V. S. (2009). Adaptatsiya kadrovyih voennosluzhaschih i konversiya voennyih ob’ektov [Adaptation of regular servicemen andconversion of defense utilities]. Kyiv. Available at: http://ifsa.kiev.ua/files/IFSA_2009.pdf.

Avtushenko, I. B. (2014). Mizhnarodni prohramy sotsialno-profesiinoi adaptatsii zvilnenykh viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukryiny ta chleniv yikh simei [International programs of social & professional adaptation of transferred to reserve servicemen of Armed Forces of Ukraine and theirfamily members]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy – Ethnic history of European nations, 42, 201–206. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2014_42_32.

Avtushenko, I. B. (2014). Realizatsiia derzhavnykh prohram sotsialnoi adaptatsii zvilnenykh viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrayny v roky nezalezhnosti [Implementation of governmental programs of social adaptationof transferred to reserve military personnel of Armed Forces of Ukraine during independence age]. Chasopys ukrainskoi istorii – Magazine of Ukrainian history, 29, 63–69. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2014_29_14.

Buriak, O. O. & Hinevs’kyy, M. I. (2014). Sotsialna adaptatsia viiskovosluzhbovtsiv [Social adaptation of servicemen]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl – Collection of scientificarticles of Kharkiv Air Force university, 4(41), 160-166 [in Ukrainian].

Husak, O. H. (2008). Svitovyi dosvid vyroblennia derzhavnoi polityky shchodo formuvannia mizhprofesiinoi mobilnosti viiskovosluzhbovtsiv [Global experience of governmental policy concerning inter-professional mobility of servicemen]. Derzhavne budivnytstvo – State-building, 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_75.

Krasylshchykov, A. L. (2005). Sotsialna adaptatsiia zvilnenykh u zapas viiskovosluzhbovtsiv (problemy ta dosvid yikh vyrishennia v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh) [Social adaptation of transferred to reserve defense servicemen (problems and experience of their solution in Ukraine and foreign countries)]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and social economics, 2, 117–125 [in Ukrainian].

Privetkina A.A. (2015). Finansovyie aspekty perepodgotovki uvolnyaemyh voennosluzhaschih, prohodyaschih voennuyu sluzhbu po kontraktu [Financial aspects of retraining of contract servicemen being transferred to reserve]. Ekonomika obrazovaniya – Economics of education, 1, 50–57. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-aspektyperepodgotovki-uvolnyaemyh-voennosluzhaschihprohodyaschih-voennuyu-sluzhbu-po-kontraktu.

Razov, P. V. (2010). Organizatsiia sotsialnoy adaptatsii grazhdan, uvolennyih s voennoy sluzhby, i chlenov ih semey za rubezhom (na primere Velikobritanii, Kanady, Avstralii) [Organization of social adaptation of transferred to reserve individuals and their family members abroad (on example of Great Britain, Canada, Australia)]. Vlast – Authority, 12, 198–201. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotsialnoy-adaptatsii-grazhdan-uvolennyh-s-voennoy-sluzhby-i-chlenov-ih-semey-za-rubezhom-na-primere-velikobritanii-kanady.

Razov, P. V. (2014). Zarubezhnyiy opyt resheniya problem perekvalifikatsii i trudoustroystva uvolennyih v zapas voennosluzhaschih [Foreign experience of retraining and employment of servicemen transferred to reserve]. Vlast – Authority, 5, 156–160. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-struktura-i-soderzhanie-sotsialnoy-zaschityi-sotsialnoy-adaptatsii-voennosluzhaschih-uvolennyh-v-zapas-na-primere [in Russian].

Bukovska, O. O. (2015). Psykholohichna dopomoha simiam viiskovosluzhbovtsiv, yaki povertaiutsia iz zony boiovykh diy [Psychological help of servicemen’s families who return from the zone of hostilities]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. T. H. Shevchenka – The Herald of Chernivtsi Taras Shevchenko National pedagogical university, 128, 29–32. Available at: visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2438.

Sasko, O. V. (Compiled). (2016). Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv z pytan sotsialnoi adaptatsii osib, zvilnenykh z viiskovoi sluzhby [Collection of regulations and standards about social adaptation of transferred to reserve individuals]. Kyiv: MFSA & Hnozis. Available at: ifsa.kiev.ua.

Zakon Ukrainy “Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simey” vid 20.12.1991 r. № 2011-XII (z vnesenymy zminamy, redaktsiya vid 01.01.2017 r. [Law of Ukraine “About social and legal protection of servicemen and their family members”]. (1991, December, 20). Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12.

Vikipediia. Sotsialna adaptatsiia viiskovosluzhbovtsiv [Wikipedia. Social adaptation of servicemen]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/.

Chertushkina, T. A. (2013). Problema sotsialnoy adaptatsii voennosluzhaschih, uvolennyih v zapas, v professionalnoy podgotovke sotsialnyih rabotnikov [Problem of social adaptation of transferred to reserve servicemen and professional training of social workers]. Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal – Kazan pedagogical journal, 1(96), 1–7. Available at: http://cyberleninka.ru/ article/n/problema-sotsialnoy-adaptatsii-voennosluzhaschih-uvolennyh-v-zapas-v-professionalnoypodgotovke-sotsialnyh-rabotnikov.

Makaev, S. A. (2009). Uvolennyie v zapas kadrovyie voennosluzhaschie kak resurs gosudarstvennogo razvitiya [Transferred to reserve servicemen as a source of state-building] Vlast – Authority, 9, 43–46 [in Russian].

Taran, Yu. Ya. (2007). Upravlenie sotsialnoy adaptatsiey byivshih voennosluzhaschih i chlenov ih semey [Management of social adaptation of former military personnel and their family members]. Moskow. Available at: http://cheloveknauka.com/v/196625/a#?page=2.
DOI: https://doi.org/10.35774/sf2017.01.166

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Ternopil National Economic University
© "WOF", 2004-2019