Investment risks of insurance companies through the prism of domestic practice

Tetiana PYSMENNA

Анотація


Introduction. In modern conditions insurance companies has engaged in investment activity under various risks. Management of insurance company can’t influence the market risks. Insurance company can apply the methods of risk management in investment activity.

Purpose. The purpose of scientific research is to find out the essence and composition of investment risks of insurance company.

Results. The essence of the investment risk of insurance company is found out. The position of investment activity of insurance company along insurance activity under different scientific views is determined. Aggressive, conservative and moderately conservative investment strategies of insurance companies are characterized. The main indicators of investment activity of domestic insurance companies are analyzed. The types of investment risk of insurance company are determined. The main methods of neutralizing the risk of investment activity of insurance company are established.

Conclusion. It is concluded that the essence of the investment risk of insurance company belongs to a number of controversial ones. Established, that insurance and investment activities of insurance company are closely linked. It has been found, that aggressive, conservative and moderately conservative investment strategies of insurance companies are different levels of profitability and risk of funds allocation. Over the last years the investment activity of domestic insurance companies showed almost stable positive results. Summarized, that investment risks, associated with incompetent management, the most threaten to insurance company. Avoidance, limitation and diversification are the main methods of neutralizing the risks in investing activity of insurance companies.


Ключові слова


investment activity of insurance company; investment strategy

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kozmenko, O. V., & Roienko, V. V. (2012). Strukturyzatsiia investytsiinykh ryzykiv strakhovykh kompanii [Structuring of investment risks of insurance companies]. Visnyk Ukrains-koi akademii bankivskoi spravy - Bulletin of the Ukrainian Academy of banking, 2 (33), 53-58. Available at : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/han-dle/123456789/10905.

Yermoshenko, A. M. (2009). Ryzyky diialnosti strakhovykiv i shliakhy yikh zmenshennia [The risks of activity of insurers and the ways of their reduction]. Aktualni problemy ekonomiky - Actual problems of economics, 6 (96), 207-215 [in Ukrainian].

Korvat, O .V. (2008). Ryzyky diialnosti stra-khovyka [Risks of the insurer]. Kharkiv : TsOP TOV “Reitynh”[in Ukrainian].

Kuzmenko, O. H. (2013). Investytsiina diial-nist strakhovykh kompaniy [Investment activity of insurance companies]. Finansovyi prostir - Financial space, 3 (11), 159-163 [in Ukrainian].

Ovcharenko, T. (2011). Investytsiini strate-hii strakhovykh kompaniy ta perspektyvy yikh vprovadzhennia [Investment strategies of insurance companies and the prospects for their implementation]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho uni-versytetu imeni Tarasa Shevchenka - Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University, 121122, 33-38 [in Ukrainian].

Pikus, R.V. (2006). Klasyfikatsiia finansovykh ryzykiv strakhovykh kompaniy - osnova efektyvno-ho ryzyk-menedzhmentu [Classification of financial risks of insurance companies - the basis for effective risk management]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka - Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National university, 81-82, 108-113 [in Ukrainian].

Pikus, R., & Nesterova, D. (2015). Efek-tyvnist investytsiinoi stratehii strakhovykh kompaniy v Ukraini [The effectiveness of the investment strat-egy of insurance companies in Ukraine]. Visnyk Ky-ivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka - Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National university, 3 (168), 6-12 [in Ukrainian].

Furman, V. M. (2008). Ryzyky v investytsi-iniy ta finansoviy diialnosti strakhovyka [Risks in investment and financial activities of the insurer]. Finansy Ukrainy - Finance of Ukraine, 2, 107-114 [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompaniy za 2011 rik [The results of activity of insurance companies in 2011]. Available at : http://nfp.gov.ua/files/ OgliadRinkiv/sk_4kv_2011.pdf.

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompaniy za 2012 rik [The results of activity of insurance companies in 2012]. Available at : http://nfp.gov.ua/ files/OgliadRinkiv/SK/SKJV_kv_%202012.pdf.

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompaniy za 2013 rik [The results of activity of insurance companies in 2013]. Available at : http://nfp.gov.ua/ files/OgliadRinkiv/SK/sk_%202013.pdf.

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompaniy za 2014 rik [The results of activity of insurance companies in 2014]. Available at : http://forinsurer com/files/file00552.pdf.

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompaniy za 2015 rik [The results of activity of insurance companies in 2015]. Available at : https://nfp.gov. ua/files/DepFinMon/zvitni_dani/sk_%202015.pdf.

Zakon Ukrainy “Pro strakhuvannia” vid 07.03.1996 r № 85/96-VR [Law of Ukraine on insurance] (1996, March, 7). Available at : http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/ page.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia napriamiv investuvannia haluzey ekonomiky za rakhunok koshtiv strakhovykh rezer-viv” vid 17.08.2002 r № 1211 [Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of directions of investment of economic sectors at the expense of insurance reserves (2002, August, 17). Available at : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1211-2002-%D0%BF.
DOI: https://doi.org/10.35774/sf2017.03.034

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Ternopil National Economic University
© "WOF", 2004-2019