№ 4(57) (2018)

WORLD OF FINANCE

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2018.04

Зміст

INTERNATIONAL FINANCES

Ihor LYUTY, Yuliia TERES
PDF
7-19
Natalia KRAVCHUK, Oleh LUTSYSHYN
PDF
20-39

PUBLIC AND LOCAL FINANCES

Olha KYRYLENKO, Oleh VATSLAVSKYI
PDF
40-51
Olena SYDOROVYCH, Roman SHUKLINOV
PDF
52-63
Vira USYK
PDF
64-74
Svitlana ZHUKEVYCH, Vіktoriia ROZHELIUK
PDF
75-85

TAXES AND PHYSICAL POLICY

Khrystyna PATYTSKA
PDF
86-98
Victor KRYVYTSKY
PDF
99-109

BANKING ACTIVITIES AND BANKING SERVICES

Bohdan LUTSIV
PDF
110-120
Yaroslav CHAIKOVSKYI, Yaroslava KOVALCHUK
PDF
121-136

FINANCIAL MARKETS

Fedir ZINCHENKO
PDF
137-147
Olha KNEYSLER, Lesia SHUPA
PDF
148-156